Vedtægter

Vedtægter for Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer.

§ 1. Navn:
Foreningens navn er: Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn og omliggende øer. I det følgende forkortet til SLA-Fyn. Foreningen udgør en kreds under ”Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA).

§ 2. Formål:
SLA-Fyns formål er at fremme medlemmernes interesser, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner.

§ 3. Virksomhed:
SLA-Fyn formidler kontakten mellem kredsens lokalarkiver og SLA.  SLA-Fyn tager initiativer og virker som koordinator for medlemmerne, fx ved udveksling af erfaringer og materiale og gennemførelse af fælles aktiviteter så som møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlings-kampagner mv.

§ 4. Medlemmer:
Foreningen består af de ordinære fynske medlemmer af SLA. Hvert arkiv har ét medlemskab.

§ 5. Bestyrelsen:
SLA-Fyn ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt de ordinære medlemmer på foreningens generalforsamling. Et medlem kan kun have én repræsentant i bestyrelsen.  Valgbar til bestyrelsen er medarbejdere ved medlemsarkiverne.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der år med ulige årstal vælges 3 medlemmer og i år med lige årstal 2 medlemmer.
Hvert år vælges desuden 2 suppleanter, 1 revisor og revisorsuppleant.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, ledsaget af dagsorden.   Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne, således at de er disse i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalfor-samling skal afholdes, hvis mindst 1/5  af medlemmerne over for formanden fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at der er fremsat ønske herom.

Hvert ordinært medlem, råder én stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog § 8. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der foranstaltes skriftlig afstemning.

§ 7. Økonomi:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vedtager budgettet og fastsætter herunder kontingentet for det efterfølgende år.
SLA-Fyn tegnes af formand eller kasserer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån eller lignende større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  SLA-Fyn hæfter kun med sin formue. SLA-Fyns medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 8. Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsam-lingens afholdelse. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af kredsens medlemmer er repræsenteret eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 9. Opløsning:
Opløsning af foreningen kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 6 ugers mellemrum, hvoraf den sidste skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.  Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens formue og andre aktiver, dog således, at de kommer en historisk forening, institution eller forskningsopgave til gode. Foreningens arkiv placeres efter aftale mellem bestyrelsen og SLA.

§ 10. Ikrafttræden:
Denne vedtægt og efterfølgende vedtægtsændringer træder først i kraft efter godkendelse af SLA.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 1990.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 12. marts 2013. Godkendt af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).