Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19 i Ryslinge Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2023
 4. Budget 2025, herunder kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5/3 2024)
 6. Valg til bestyrelsen for 2 år: Ida Duedahl, villig til genvalg

Tissel Lund-Jacobsen, villig til genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter: Annette Hjeronymus, villig til genvalg

Der skal vælges to suppleanter. Forslag ønskes.

Valg af revisor: Siddende revisor ønsker ikke genvalg. Forslag ønskes.

Valg af revisorsuppleant: Posten er vakant. Forslag ønskes.

 1. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent og referent

Efter at formanden havde budt de 30 medlemmer velkommen, blev Jens Åge S. Petersen valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent.

 

 1. Formandens beretning

SLA-Fyn har til formål at fremme medlemmernes interesser, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner. Det gør vi ved at afholde lokale kurser i Arkibas og WordPress og en årlig udflugt, hvor man kan møde kolleger fra andre arkiver.

I 2023 gik udflugten til Møntergården i Odense d. 24. august. Møntergården er fra gammel tid museum for hele Fyn og giver derfor et bredt perspektiv på vores øs historie. Udviklingschef for Møntergården Mette Stauerbøl Mogensen holdt et spændende foredrg om museet og om, hvordan man griber arbejdet med en ny udstilling an. Der var 44 deltagere med på årets udflugt.

I 2023 har vi afholdt et kursus i WordPress, som fik rigtig gode tilbagemeldinger. Vi har også afholdt kurser i Arkibas for øvede og et kursus i registrering af billeder i Arkibas, som også fik gode  tilbagemeldinger. Uddelinger fra Veluxfonden sponserede kurserne. Vi har løst problematikken omkring at finde undervisere til vores kurser ved at rekruttere undervisere internt i bestyrelsen, dette fungerer ganske fint indtil videre.

Et medlem spurgte, om FaceBook-kurser kunne afholdes online? Vedkommende havde været på et sådant i Vejle. Det var udmærket, men måske alligevel bedre i fysisk form.

Beretningen blev vedtaget.

 

 1. Regnskab 2023

Kassereren gennemgik regnskabet og forklarede udvalgte poster.

Regnskabet blev vedtaget.

 

 1. Budget 2025, herunder kontingentfastsættelse

Budgettet blev vedtaget, og kontingentet er uændret.

 

 1. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

 

 1. Valg til bestyrelsen m.m.

Ida Duedahl og Tissel Lund-Jacobsen begge genvalgt til bestyrelsen.

Annette Hjeronymus blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Det lykkedes desværre heller ikke i år at vælge den anden bestyrelsessuppleant.

Kirsten Hansen, Ringe, blev valgt som revisor.

Det lykkedes desværre heller ikke i år at vælge en revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt

Der var livlig gang på arkivaliebyttebørsen. Det blev i den forbindelse foreslået, at alle arkiver tager arkivalier til arkiver i deres egen kommune med hjem.

Til slut takkede formanden dirigenten og medlemmerne og afsluttede generalforsamlingen.

 

Efter kaffen fortalte Jens Åge S. Petersen om Det Fynske Rockarkiv, ledsaget af mange sjove billeder, og opfordrede til samarbejde, hvis de fynske arkiver har relevant materiale liggende. Det Fynske Rockarkiv har til formål at bevare oplysninger og materiale om den rytmiske musik på Fyn.

 

 

22.03.2024

Ida Duedahl                                             Jens Åge S. Petersen

referent                                                     dirigent

********************************************************************************

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19

i Ryslinge Forsamlingshus

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2022
 4. Budget 2024, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 7. marts 2023)
 6. Valg

På valg til bestyrelsen for 2 år:

Ingemann Jensen, Jens Haastrup og Svend Ankjær Nielsen (alle villige til genvalg)

På valg som bestyrelsessuppleant: Annette Hjeronymus (villig til genvalg)

Der skal vælges 2 suppleanter: Forslag til ny suppleant efterlyses

På valg som revisor: Keld Riber (villig til genvalg)

På valg som revisorsuppleant: Jytte Raun (ønsker ikke genvalg) Forslag efterlyses

 1. Eventuelt

oOo

Efter kaffen fortæller Ingemann Jensen, medarbejder ved Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, om formidling af lokalhistorie i Flemløse Sogn med særligt henblik på Bjørmose Voldsted.

 1. Valg af dirigent og referent

Efter at formanden havde budt de ca. 35 deltagere velkommen, blev Jens Åge Petersen valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent.

 1. Formandens beretning 2022

I dag, når vi holder vores generalforsamling, er det ét år og en uge siden vi holdt generalforsamling samme sted. Dette er en glædelig ting, for det betyder, at der har været et helt år uden nedlukninger, hvor de lokalhistoriske arkiver har kunnet udføre deres gode arbejde.
SLA-Fyn har til formål  at fremme medlemmernes interesser, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner, det gør vi ved at afholde lokale kurser i arkibas og wordpress og en årlig udflugt ,hvor man kan møde kolleger fra andre arkiver.
I år gik udflugten til Humlemagasinet i slutningen af august. Her var 66 deltagere, som fik en god oplevelse i stedets 25 temahaver og forskellige spændende udstillinger. Vi sluttede af med den berømte lagkage, som helt klart levede op til forventningerne.
Vi har skiftet kursussted fra Ringe bibliotek, hvor vi til tider havde udfordringer med lysindfald fra vinduerne, til Glamsbjerg lokalhistoriske arkiv, hvor der er god plads og mulighed for mørklægning. De fremtidige kursusdage vil være om torsdagen.
I 2022 har vi afholdt et kursus i wordpress, som fik rigtig gode tilbagemeldinger.
Vi har også afholdt kurser i arkibas for begyndere og øvede, som også fik gode tilbagemeldinger.
Uddelinger fra Veluxfonden sponserede kurserne.
I 2023 har vi haft lidt udfordringer med at finde undervisere til vores kurser, men vi forventer at løse problematikken og afholde kurser i løbet af efteråret.
Vi har diskuteret, om afholdelsen af generalforsamlingen om aftenen afholder nogle medlemmer fra at komme og vil gerne høre, om nogen hellere så, at generalforsam-lingen var om eftermiddagen.

 1. Regnskab 2022

Kassereren gennemgik regnskabet og forklarede underskuddet på 23.835 kr. med, at bestyrelsen har arbejdet på at få foreningens rigeligt store beholdning bragt ned.

 1. Budget 2024, herunder fastsættelse af kontingent

Budgettet blev vedtaget, og kontingentet er uændret.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.

 1. Valg

Ingemann Jensen, Jens Haastrup og Svend Ankjær Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

Annette Hjeronymus blev genvalgt som suppleant for 1 år.

Keld Riber blev genvalgt som revisor for 1 år.

Det lykkedes desværre ikke at vælge  hverken en 2. suppleant til bestyrelsen eller en revisorsuppleant .

 1. Eventuelt

Et forslag om at afholde generalforsamlingen om eftermiddagen blev debatteret, men ikke afgjort.

Jens Åge Petersen orienterede om, at reglerne om billedvisning med navns nævnelse nu er blødt lidt op til en 20 års grænse, og at SLA er i gang med at lave en ny vejled-ning; se Jørgen Thomsens artikel i OmSLAget nr. 4, 2022.

oOo

Ingemann Jensen indledte sit foredrag med at præsentere de glimrende kort, der kan findes på www. geofyn.dk og fortalte derefter meget levende og engageret om bl.a. de 150 bronzealderhøje i området og ikke mindst om Bjørmose, der i 2021 blev etableret som et nyt besøgssted i Voldtofte. Herregården, der har ligget på voldstedet, er for længst forsvundet fra jordens overflade, måske nedlagt i forbindelse med Grevens Fejde i midten af 1500-tallet. Ikke desto mindre har Ingemann Jensen samlet herregårdens historie til en spændende fortælling.

Se også Ingemann Jensens illustrerede artikel om Bjørmose Voldsted i ”Tilforn”, 2022, side 31-39.

26.03.2023

Ida Duedahl

*****************************************************************************

Referat af generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19 i Ryslinge Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2021
 4. Budget 2023, herunder kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1/3 2022)
 6. Valg til bestyrelsen. På valg for 2 år: Ida Duedahl, villig til genvalg og Tissel Lund-Jacobsen, villig til genvalg

På valg for 1 år: Steffen Høgild, ønsker ikke genvalg

Ingemann Jensen, villig til genvalg og Jens Haastrup, villig til genvalg

Bestyrelsessuppleanter         På valg: Svend Ankjær Nielsen, stiller op til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter. Forslag ønskes

Revisor på valg:                                                    Keld Riber, villig til genvalg

Revisorsuppleant på valg:                                  Jytte Raun, villig til genvalg

7. Eventuelt

 1. Valg af dirigent og referent

Efter at formanden havde budt velkommen til de ca. 38 deltagere i Fyns ældste og største forsamlingshus, blev Jens Åge Petersen valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent.

 1. Formandens beretning

Steffen Høgild takkede for sin tid i bestyrelsen og beklagede ikke at kunne fortsætte p.gr. af

dårligt helbred og sagde:

Det er nu 2 år siden vi har holdt generalforsamling. Landet lukkede ned dagen efter den sidste gener forsamling som  var 10. marts 2020.

Bestyrelsen vedtog under disse forhold ikke at opkræve kontingent af medlemsforeningerne for året 2021

Efter en pause lykkedes det dog at gennemføre en sommerudflugt i september.

 Sommerudflugten 2021
2021 blev det heldigvis muligt at gennemføre sommerudflugten, og d. 6.
september gik den til Øhavsmuseet i Faaborg.
Over 100 medlemmer var mødt op til den spændende eftermiddag i det
nye museum, indviet i juni måned.
Museumsinspektør Mette Broch Jacobsen introducerede udstillingen, der
har fået titlen ”Mærk dig selv”. Meningen er, at vi skal mærke naturens
magi på egen krop – helst uden fodtøj. Med lyde, lysdesign, stemninger
og spændende fortællinger bliver man ledt gennem fem tidsaldre og fire
landskabstyper, hvor man vil opleve, hvordan mennesket til alle tider er
blevet påvirket af naturen. Yderligere kan man teste sig selv og mærke
naturens kraft på egen krop.
Her er ikke mange genstande og ingen lange tekster, men udstillingen
opleves via en digital fortæller, som nemt kan betjenes af både børn og
voksne.
Med så mange gæster på en gang måtte forsamlingen deles op i to hold.
Det hold, der ikke var inde i udstillingen, kunne i ventetiden hygge sig i
den rummelige café med museumsbutikken eller kigge nærmere på
Faaborg.
Et besøg på Øhavsmuseet kan i øvrigt også kombineres med et besøg i
Geopark Det Sydfynske Øhav med en masse udendørs oplevelser sammen
med museet eller på egen hånd, f.eks. snorkling hen over det
oversvømmede stenalderlandskab.
Geopark Det Sydfynske Øhav blev etableret i 2018 af Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner og arbejder på at blive udnævnt til
UNESCO Global Geopark.
Tak til Øhavsmuseet og til tovholder på arrangementet næstformand i
SLA-Fyn, arkivleder Tissel Lund-Jacobsen, selv museumsinspektør på
museet.

Kursusvirksomheden

Der blev ikke afholdt nogen kurser i foråret 2021, men i november blev afholdt et udvidet Arkibaskursus for øvede med 15 deltagere. Som sædvanligt var det Jens Åge Pedersen som var underviser. Dette kursus var ikke støttet af Veluxfonden men gennemførtes ved egenfinansiering. Vi har igen udbudt 2 Arkibaskurser her marts, hvoraf det første afholdes d. 18. marts. Også disse kurser afholdes med egenbetaling.

Om vi fremover kan forvente at få støtte til kurser fra Veluxfoden vides ikke. Noget tyder på fonden er ved at ændre sit fokusområde. I januar 22 var der en ansøgningsrunde hos Veluxfonden og SLA-FYN har ansøgt om tilskud til 3 kurser til afholdelse vinteren 22-23. Om vi får støtten ved vi endnu ikke. Der forventes svar i april.

Falcks arkiv

Falcks arkiv skal afvikles. Rigsarkivet modtager en del, men ikke alt. Falck har tilbudt det resterende materiale til lokalarkiverne mod afhentning. Det drejer sig om materiale fra før sidste kommunalreform 1970-2006. Materialet kan modtages uden klausuler bortset fra personfølsomme oplysninger. SLA-Fyn fik først en henvendelse fra Margit Thomsen, Lokalhistorisk forening for Sdr.  Nærå og Årslev sogne vedrørende afhentning og placering af arkivmaterialet for Fyn og omliggende øer. SLA-Fyn påtog sig opgaven og Tissel har afhentet materialet.

Historiens Hus i Odense har påtaget sig opgaven at opbevare arkivalierne indtil de bliver afhentet af de fynske lokalarkiver, som er interesserede. De arkiver som har været i kontakt med Tissel kan allerede afhente deres materiale her på generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 1. Regnskab 2021

Der er ikke modtaget nogen tilskud, men der har heller ikke været udgifter. Regnskabet blev

godkendt.

4. Budget 2023, herunder kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, og budgettet blev vedtaget.

5. Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. Valg

Til bestyrelsen blev genvalgt Ida Duedahl, Tissel Lund-Jacobsen, Ingemann Jensen og Jens

Haastrup. Tidligere bestyrelsessuppleant Svend Ankjær Nielsen blev valgt som bestyrelses-

medlem.

Det lykkedes desværre ikke at finde bestyrelsessuppleanter trods formandens varme anbefa-

linger

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes Keld Riber og Jytte Raun.

 1. Eventuelt

Tissel Lund-Jacobsen har forsøgt at fordele arkivalierne fra Falcks arkiv, men der kan være ting,

der hører til andre steder. Hun reklamerede også for foreningens Arkibaskurser 18/3 og 25/3,

og sidst, men ikke mindst, takkede Tissel Lund-Jacobsen på bestyrelsens vegne Steffen Høgild for

hans gode formandskab og tålmodige arbejde med Velux Fonden og overrakte ham to flasker vin.

Dirigenten kunne derefter afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Efter kaffen og den overdådige lagkage fortalte arkæolog og museumsinspektør ved Øhavsmuseet

Nicolai Garhøj Larsen  meget engageret om ” Magt og rigdom. Jernalderen i Korinth-området”.

Haagerupskatten, Haagerupgraven (rigeste grav uden for Sjælland), Blidegngraven, Elleshøj og Aldershvile vidner om, at det var et rigt område gennem mere end 1.000 år.

Efter generalforsamlingen har Annette Hjeronymus fra Horne Lands Folkemindesamling meldt sig som suppleant til bestyrelsen.

20.03.2022

Ida Duedahl

    ****************************

Referat af generalforsamling tirsdag d. 10 marts 2020 på Kværndrup Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget 2021, herunder kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1/3 2020)
6. Valg til bestyrelsen. På valg: Ida Duedahl, villig til genvalg
Torben Heldbo, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsessuppleanter. På valg: Tissel Lund-Jacobsen, stiller op til bestyrelsen
Svend Ankjær Nielsen, villig til genvalg
Revisor. På valg: Keld Riber, villig til genvalg
Revisorsuppleant. På valg: Jytte Raun, villig til genvalg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Jens Åge Petersen blev valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent.
2. Formandens beretning
Beretning SLA for året 2020
To pionerer på lokalarkivområdet på Fyn er gået bort i 2019: Aase Reffstrup, som
grundlagde Lokalarkivet i Nr. Søby, blev 95 år. Jacob Bang Jensen var initiativtager til
oprettelsen af Ringe Lokalhistoriske Forening og var i nogle år formand for SLA-Fyn.
Jacob blev 88 år.
Husk, af når I ændrer jeres vedtægter, skal de godkendes af SLA og SLA-Fyn. Dette
gøres for at sikre, at SLA ́s krav til arkivdrift stadig er opfyldte. Der skal også ligge et
underskrevet sæt vedtægter hos SLA.
SLA-Fyn står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål om vedtægternes udformning.
Det nye Arkibas giver stadig flere muligheder, som er fantastiske, men som vi skal have
lært. Der er ikke tvivl om, at oplevelsen på Arkiv.dk fremover bliver en helt anden. Det
vil måske medføre færre besøg på arkiverne – eller kunne det fremme nysgerrigheden
for, hvad vi har og kan?
Persondataloven administreres af arkiverne efter bedste evne. Husk at SLA har udsendt
retningslinjer, som skulle være holdbare, bl.a. ”Vejledning om publicering af billeder på
internettet”. Endnu har vi ikke hørt, at nogen er kommet i klemme, og vi håber heller
ikke, at det sker.
Det ville være fint med lidt erfaringsudveksling om Arkibas, Arkiv.dk og
persondataloven her på generalforsamlingen.
Vi har nu i 3 år fået støtte fra VELUXFONDEN og gennemført gratis EDB-kurser. Tidligere
har foreningen støttet kurserne for at gøre dem billigere. Det er ikke længere
nødvendigt, i stedet kan SLA-Fyn bruge midler på andre medlemsarrangementer som f.eks. sommerudflugten. Psykiatrisk Hospital-besøget var næsten helt gratis for
deltagerne, det tør vi nu ikke love jer hver gang. Også i år er der afsat 1,5 millioner til
SLA. Ansøgningsfristen kendes endnu ikke. SLA afholder regionale møder, hvor emnet
behandles. I Odense holdes mødet d. 7. maj. Der er en del administrativt arbejde med
at ansøge og indberette – men det lønner sig jo, så det er arbejdet værd.
VELUXFONDEN støtter ældres frivillige arbejde (60+ og ikke erhvervsaktiv). Derfor
spørger vi jer om alder og erhvervsstatus ved kursustilmelding, da dette skal
indberettes.
EDB-kurserne gennemføres på Ringe Bibliotek, og vi har i godt vejr haft store
problemer med lysindfald i lokalet. Kommunen har lovet at installere effektiv
mørklægning på vores opfordring. Det er dog endnu ikke sket, så der kræves fortsat
indsats fra bestyrelsen for at få mørklægningen udført.
Der har været gennemført 1 Facebook kursus, 1 WordPress kursus (hjemmeside), 2
Arkibas for begyndere og 2 Arkibas for øvede. 4 af kurserne blev afholdt før jul og
kunne have haft flere deltagere, men 2 efter jul var fyldt op, og der var endda flere,
som gerne ville have været med. Husk, at der kommer altid et kursus til. Lad være med
at tage Arkibas for øvede, før man er øvet! SLA-Fyn garanterer at dække
kursusbehovet.
Sommerudflugten d. 28. august 2019 gik til Psykiatrisk Samling og Naturcentret i
Middelfart. Vi startede besøget på det Psykiatriske Museum med, at vores guide Gert
Nelander, der selv er uddannet og tidligere ansat på Middelfart Sindssygehospital, gav
en introduktion til stedet og det psykiatriske arbejde. Han kom omkring den historiske
udvikling fra hospitalets oprettelse i 1888 til det blev nedlagt i 1999 og om, hvordan der
i starten slet ikke var tale om nogen form for behandling, men ren og skær opbevaring.
Om anvendelsen af de enkelte bygninger i det store anlæg (hvor museet har til huse i
en af dem) og om udviklingen inden for de forskellige terapiformer. Derefter blev de 26
gæster sluppet løs i udstillingen, som er Danmarks største psykiatriske samling garneret
med ”lydbilleder”, der giver indblik i den verden, som nogle stemmehørende lever i. Og
der var rigtig mange historiske effekter at kigge nærmere på og patienthistorier at
studere. Middelfart Museum har, som det eneste danske statsanerkendte museum,
psykiatrihistorien som et særligt satsningsområde. I de kommende år vil museet, efter
aftale med Kulturstyrelsen, arbejde på at udvikle viden og formidling om psykiatrien fra
et lokalt til et nationalt niveau. Museet er i gang med at udvikle et nyt museum for
psykiatriens historie, der også vil inddrage de underjordiske tunneller under området.
Eftermiddagskaffen blev indtaget på Naturcenter Hindsgavl, hvor naturvejleder
Annette Weiss meget engageret fortalte om centret, der er tænkt som det naturlige
omdrejningspunkt for aktiviteter og oplevelser i området, og som er blevet en
overvældende succes for rigtig mange slags brugere. Annette fortalte selvfølgelig også
om hjortebestanden i den nærliggende dyrehave og hvordan den nødvendigvis må
reguleres. Flere af deltagerne gav udtryk for glæde over at se disse sider af Middelfart,
som de ikke havde besøgt, siden den nye Lillebæltsbro blev bygget, og det gode vejr,
som heldigvis var med os i år, gav selskabet mulighed for at fortsætte ud i området på
egen hånd.
Der er endnu ikke forslag til sommerens udflugt. Forslag modtages gerne. Til slut tak til bestyrelsen, SLA, VELUXFONDEN og medlemmerne for indsatsen for
lokalhistorien og for godt samarbejde.

3. Regnskab 2019
Regnskabet blev vedtaget.
4. Budget 2021, herunder kontingentfastsættelse
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg
Til bestyrelsen blev valgt Ida Duedahl og Tissel Lund-Jacobsen
Som den ene bestyrelsessuppleant blev valgt Svend Ankjær Nielsen, men der et stadig
en ubesat post. Skulle nogen have fortrudt, er de velkommen til at henvende sig.
Som revisor blev valgt Keld Riber.
Som revisorsuppleant blev valgt Jytte Raun.
7. Eventuelt
Kulturmiljøråd Fyn, som rådgiver kommuner, institutioner og private i sager af
overordnet betydning for kulturmiljøet, vil gerne have udpeget et nyt medlem som
repræsentant for de lokalhistoriske arkiver på Fyn. Det lykkedes desværre ikke
generalforsamlingen at finde et nyt medlem.
Jens Åge Petersen opfordrede os til at deltage i SLA ́s kredsmøde i Odense d. 7. maj.
Program og tilmeldingsblanket kan ses på SLA ́s hjemmeside.
Og endelig takkede formanden Torben Heldbo for dennes mangeartede og meget
solide arbejde i SLA-Fyns bestyrelse gennem mere end 20 år, de sidste mange år som
kasserer.
Efter veloverstået generalforsamling og kaffebord holdt Poul Duedahl et engageret
foredrag om genforeningen med titlen ”Grænseland” suppleret med et meget
spændende billedmateriale.
Poul Duedahl, professor ved Historiestudiet på Aalborg Universitet (og har såmænd en
fortid som bl.a. arkivar på Odense Stadsarkiv). Han er kendt fra en TV-serie for nylig, og
hans mange prisvindende bøger er lige at gå til.
Foredraget fortæller historien om landegrænsen mellem Danmark og Tyskland i
årene fra 1840-1920, om hvordan den fik sin nutidige form og om de
konsekvenser som tidens politiske uoverensstemmelser, krigsuroligheder og
ændrede grænsedragninger fik for befolkningen på begge sider. Foredraget
bygger på bogen ’Grænseland’, som udgives af Danmarks Radio i maj 2020 i
forbindelse med TV-serien på DR1 af samme navn i anledning af 100-året for
Genforeningen.

Ida Duedahl
12.03.2020

***********************************************************************

Referat af generalforsamling tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19 på Kværndrup Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2018
4. Budget 2020, herunder kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 3/3-2019)
6. Valg til bestyrelsen: på valg er Steffen Høgild, Ingemann Jensen og Jens Haastrup
Bestyrelsessuppleanter: på valg er Tissel Lund-Jacobsen og Svend Ankjær Nielsen
Revisor på valg: Keld Riber
Revisorsuppleant: Jytte Raun
7. Eventuelt
1. Valg af dirigent og referent
Jens Åge Petersen blev valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent.
Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
På grund af sygemelding fra formanden Steffen Høgild oplæste næstformand Ingemann
Jensen beretningen, som blev godkendt.
3. Regnskab 2018
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget 2020, herunder kontingentfastsættelse
Budgettet blev godkendt med et uændret kontingent på 200 kr.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Genvalg til alle poster
7. Eventuelt
Ingemann Jensen reklamerede for Word Press-kurset d. 29/3; der er stadig ledige
pladser.
Som mål for årets sommerudflugt i august foreslog bestyrelsen et besøg på Psykiatrisk
Samling i Middelfart, men er meget modtagelig for andre forslag.
Et medlem efterlyste erfaringer med Netbankforsikring. I Odense er man gået sammen
om en sådan forsikring. Dirigenten tilbød at undersøge denne model nærmere.
Som arkiv har vi status af erhvervskunder og er derfor ikke længere dækket af
pengeinstituttets garanti. Nogle pengeinstitutter giver dog en sådan forsikring.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de ca. 40 fremmødte for god
ro og orden.
Efter kaffen holdt højskolemanden Niels Ole Frederiksen fra Middelfart et meget
engageret foredrag med titlen ”Christian X – skurk eller helt”. Kongens regeringstid var
en vanskelig periode for Danmark, og han var ofte selv årsag til en del vanskeligheder.
Efter foredraget fremviste Niels Ole Frederiksen ganske underholdende en del af de
vældig mange ting og sager, han har samlet vedrørende kongen. Nogle af tingne kan
ses på hans hjemmeside http://www.nof46.dk/
Ida Duedahl
referent

***********************************

Referat af generalforsamling d. 13.03.2018 kl. 19 på Kværndrup Kro med ca. 40 deltagere

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2017

4. Budget 2019, herunder kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 3/3 2018

6. Valg til bestyrelsen: på valg Ida Duedahl og Torben Heldbo

Bestyrelsessuppleanter: på valg Tissel Lund-Jacobsen

Revisor på valg: Keld Riber

Revisorsuppleant på valg: Jytte Raun

7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Jens Åge Petersen blev valgt som dirigent og Ida Duedahl som referen

 1. Formandens beretning

Dette er min første formandsberetning for SLA-Fyn.

Det har været et godt år for SLA-Fyn. Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen, og arbejdsopgaverne er fordelt på alle. De opgaver, som bestyrelsen tager sig af, er vedligeholdelse af medlemskartotek, opkrævning af kontingent, budget og regnskab, arrangering af EDB-kurser og sommerudflugt samt vedligeholdelse af hjemmeside. En ny funktion er også ansøgninger til VELUXFONDEN til gavn for sammenslutningens aktiviteter. (De enkelte arkiver må selv ansøge om deres lokale projekter).

Dog er der nogle som har ekstra travlt det er Jens og Torben, som har hovedansvaret for vores kurser, både med tilmelding og den praktiske afvikling.

Bestyrelsen har diskuteret, om vi skulle oprette en Facebook-side, men vi har i stedet valgt at medvirke til at styrke, at lokalarkiverne selv kommer på Facebook. Det er jo jeres billeder, som I gerne vil vise eller søge oplysninger om i jeres lokalområde. Erfaringen viser, at de egnsvise Facebook-grupper giver stor interesse for vores arbejde. Dette kan aflæses i statistikken på Arkibas. Det kan derfor kun anbefales, at lokalarkiverne opretter en Facebook-side og bruger den fornuftigt. Det afholder vi kursus i!

En mulighed for at komme ud i et bredere forum er at tilmelde sig SLA´s lukkede Facebook-gruppe. Her kan man også hente erfaringer om, hvad der forgår rundt om i landet.

En overskuelig og ajourført hjemmeside er vigtig for et lokalarkiv. WordPress er en forholdsvis nem hjemmeside, som kan benyttes af flere redaktører (vores alder taget i betragtning er det nok en fordel med flere). SLA tilbyder en færdig skabelon, som passer til lokalarkivernes behov. Et kursus i oprettelse og brug kan hjælpe os i gang.

Arkibas

Arkibas fungerer godt og bliver stadig bedre. Et stadigt stigende antal lokalarkiver bruger systemet, og det kæmpe udviklingsprojekt, som er sat i gang af SLA, giver næsten uanede nye muligheder for fremtiden. De af jer der har deltaget i de regionale møder, f.eks. i Odense d.7-2, ved hvad jeg snakker om. Der bliver mange nye ting, som vi skal have lært.

Arkiv.dk er et fantastisk medie. Så snart vi har registreret og indscannet et billede kan det ses over hele verden. At man nu kan finde registreringerne på Google giver endnu flere muligheder. Må vi så vise alt på Arkiv.dk? Der er nogen lovgivning, som skal overholdes. Jens Åge, som er specialist siger: ”at vi også skal bruge vores sunde fornuft”.

VELUXFONDEN

2017 indgik SLA og VELUXFONDEN et samarbejde, hvor vi kunne søge om midler til aktiviteterne i lokalarkiverne. Dette var en stor succes, og den million, som indgik i aftalen, blev hurtigt brugt.

SLA-Fyn søgte om midler til de EDB-kurser vi afholder og søgte til 4 kurser. Ansøgningen blev godkendt, og kurserne er afholdt uden deltagerbetaling.

Samarbejdet med VELUXFONDEN fortsætter i 2018 med et endnu større rådighedsbeløb, og der forventes en ansøgningsfrist 15/4. Kriterierne for ansøgning kendes endnu ikke, men vi forventer igen at kunne ansøge om tilskud til EDB-kurserne, og vi håber derfor, at vi fortsat kan gennemføre kurserne uden deltagerbetaling.

VELUXFONDEN støtter ældres frivillige arbejde og derfor spørger vi om jeres alder ved kursustilmelding. Jeg vil også opfordre til, at lokalarkiverne på Fyn udnytter muligheden for at søge støtte til realisering af deres ønsker.

Kursusaktivitet

2017 var et år med stor kursusaktivitet.

Vi har valgt ikke at udbyde modulkurserne lokalt, da SLA udbyder disse kurser, og modulerne udbydes på skift over hele landet.  I januar var der således kursus 2 dage i Svendborg. Det kan selvfølgelig tage tid at gennemføre arkivuddannelsen på Fyn med et modul om året, men der er jo også mulighed for at deltage i andre landsdele.

SLA-Fyn udbyder derfor kun EDB-kurser. Billedscanningskurserne overlader vi dog til Vejle.

EDB-kursene afholdes på Ringe Bibliotek. På grund af den store interesse har vi presset deltagerantallet op på 15, hvilket er det absolut maksimale både hvad angår lokalet og undervisningen.

Der er i 2017 gennemført 6 Arkibas kurser, 3 for begyndere og 3 for øvede. 4 kurser blev gennemført fra januar til marts og 2 i efteråret. Vi har netop gennemført endnu et kursus, og der et igen på fredag. Alle kurser er fuldtegnede, og der er allerede ventelister til 2 kurser i efteråret. Efterspørgslen på Arkibas kurserne er imponerende, og vi tilstræber at dække behovet hurtigst muligt.

Det er imponerende for Fyn. De tidligere nævnte nye tiltag inden for Arkibas og Arkiv.dk gør, at vi ikke er færdiguddannede, der er vist tale om ”livslang læring”.

Der har været gennemført et Facebook-kursus og et hjemmesidekursus også med fuldt deltagerantal. Mon ikke der er grundlag for at gennemføre tilsvarende kurser i efteråret?

Bestyrelsen ser det som en fordel, at flere fra samme arkiv deltager sammen på kurserne, men det kan have indflydelse på ventelisterne.

Sommerudflugten 2017

Årets udflugt til Faaborg området løb af stablen d. 24. august, hvor 48 medlemmer (da vist deltagerrekord) mødtes ved trinbrættet Lucienhøj, som er stoppested for Syd Fyenske Veteranjernbane. Herfra kørte vi til Korinth, hvor der var ½ times ophold på den nyrestaurerede Korinth Station med mulighed for at købe kaffe og is m.m., se en lille udstilling og læse mere om jernbanen mellem Faaborg og Ringe.

Således forfrisket gik turen tilbage til Lucienhøj, og forsamlingen spadserede ind i Pipstorn Skov, som er skoven med Fyns tætteste koncentration af fortidsminder.

I et flot toetagers shelter med borde og bænke nød vi den medbragte eftermiddagskaffe, mens museumsinspektørerne Tissel Lund-Jacobsen og Nicolai Garhøj Larsen fra Øhavsmuseet Faaborg gav en engageret introduktion til stedets oldtidsminder.

På den efterfølgende gåtur så vi eksempler på stendysser fra bondestenalderen og gravhøje fra bronzealderen, og de to inspektører fik også fortalt om tuegrave fra jernalderen og om middelalderens højryggede agre.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser og er godt tilfredse med arrangementet. Vi håber at kunne gentage successen med et arrangement til sommer. Vi arbejder med en udflugt til Vikingemuseet Ladby. Måske er der nogle, som har forslag til andre ture?

Til slut tak til bestyrelsen, SLA, VELUXFONDEN og medlemmerne for indsatsen for lokalhistorien og for godt samarbejde.

Steffen Høgild

Beretningen blev godkendt. I forbindelse med beretningen fortalte Ingemann Jensen om sine gode erfaringer med at få konsulenthjælp til scanning, registrering, overspilning m.m. ud i det enkelte arkiv, som på den måde får sidemandsoplæring med eget udstyr og egne materialer. Generalforsamlingens holdning var, at det er en god idé.

 1. Regnskab 2017

Godkendt

 1. Budget 2019, herunder kontingentfastsættelse

Godkendt med samme kontingent

 1. Indkomne forsalg (skal være formanden i hænde senest 3/3 2018)

Ingen forslag

 1. Valg til bestyrelsen m.m.

Ida Duedahl og Torben Heldbo blev begge genvalgt.

Bestyrelsessuppleant Tissel Lund-Jacobsen blev genvalgt, og til den ledige suppleantpost blev valgt Svend Ankjær Nielsen.

Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun blev begge genvalgt.

 1. Eventuelt

Et medlem påtalte en fejl i foreningens medlemskartotek og efterlyste Barløse Arkivs korrekte mailadresse i forbindelse med en aflevering for år tilbage.

TH opfordrede alle arkiverne til at give besked om adresseændringer. Ellers har vi ingen muligheder for at få dem rettet.

*****************************************************

 SLA-Fyn generalforsamling Kværndrup Kro 14. marts 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2016
4. Budget 2018, her under kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4/3 2017).
6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Mogens Jensen, ønsker ikke genvalg
Hans Odde Poulsen, ønsker ikke genvalg
Steffen Høgild
7. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:
Ingemann Jensen.
Jens Haastrup
8. Valg af revisor. På valg er:
Keld Riber.
9. Valg af revisorsuppleant. På valg er:
Jytte Raun.
10. Eventuelt.
1. Valg af dirigent og referent.
Jørgen Thomsen blev valgt som dirigent og Steffen Høgild som referent.
2. Formandens beretning.
Der er nu igen gået et år, siden vi var sammen her sidst. Den gang fortalte jeg, at jeg havde haft stor lyst til bare at trække den gamle formandsberetning op af skuffen og holde den en gang til med den begrundelse, at der ikke var sket særlige meget i det forløbne år. Det er ikke helt den samme situation i år, så i får en ny.
www.slafyn.dk
SLA – Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
Arkibas:
Vi er efterhånden ved at vænne os til Arkibas 5, som jeg ser som et stort skridt i den rigtige retning bort fra de gamle kasser med arkivkort og godt for det. Alene med sit udseende synes jeg at Arkibas 5 virker meget nutidigt. Den udstrakte mulighed for fritekstsøgning gør det også lettere at anvende systemet. Der er efterhånden kommet mange flere finesser til som gør det næsten sjovt at bruge Arkibas.
Kursusaktivitet: Alt det nye medfører naturligvis, at der er brug for øget uddannelse i programmet og det bringer mig videre til omtalen af vores kursusaktivitet. Gennem mange år har SLA-Fyn for mig været synonym med Modulkursus. Af forskellige grunde, men vist mest af praktiske årsager har arkivuddannelsen for os fynboer været ensbetydende med kursusaktiviteter, som i de seneste år er foregået på skolen i Nørre Broby. Sådan ser det ud til, at det ikke skal være mere. Vi har fået konkurrence fra SLA, som er kommet med et tilbud, vi ikke har kunnet sige nej til. SLA vil tilbyde at afholde modulkursus lokalt på Fyn startende med Svendborg, hvor det første kursus af slagsen vil finde sted. Det er så meningen at man i løbet af en femårig periode vil nå gennem hele kursusrækken. Det vil naturligvis være mest aktuel for den arkivmedarbejder, der ikke er begyndt sin arkivmæssige uddannelse inden vedkommende er blevet leder. Man er så sikker på i løbet af de fem år at kunne få den uddannelse, som er ønsket af SLA. Den mulighed har vi naturligvis også haft før, men da tilslutningen til de kursus som SLA-Fyn har afholdt har haft meget varierende tilslutning og enkelte har måttet aflyses på grund af manglende kursister, har vi i bestyrelsen draget konsekvensen og valgt at ophøre med at udbyde Modulkursus. En ikke uvæsentlig årsag til, at det ikke har været svært for os at tage den beslutning er, at Modulkurserne har været en underskuds forretning. Vi vil ikke stoppe med at undervise, men vil stadig gennemføre vores Arkibas5-kursus i Ringe så længe de skønnes nødvendige. Indtil videre har søgningen været så stor, at der stadig står folk på ventelisten for at komme på kursus. Arkivsamvirkemøder: Et andet sted hvor der også vil ske forandringer er omkring Arkivsamvirkerne. Det har gennem snart mange år været kutymen at SLA-Fyns bestyrelse har inviteret de fynske Arkivsamvirket til et uformelt møde. Mødet har været uden nogen i forvejen fastlagt dagsorden. Alle emner har haft mulighed for at blive taget op ti drøftelse. Vi har valgt at springe arkivsamvirkemøderne over i 2016, fordi vi i bestyrelsen fandt, at der tilsyneladende ikke var den store interesse for møderne. Det var de samme 5 arkivsamvirker, der troppede op hver gang. Selv synes jeg at det er kedeligt, hvis vi ikke har møderne med arkivsamvirkerne, for jeg mener, at de er en udmærket mulighed for, både for bestyrelsen men også for arkiverne at fået indtryk af, hvad der for tiden rører sig i den fynske arkivverden. Bestyrelsen er naturligvis indstillet på – og vil meget gerne genoptage møderne, hvis der viser sig interesse for det. Jeg kunne tænke mig, at vi brugte bare lidt tid i forbindelse med kommentarerne til formandsberetningen til at drøfte emnet: ”Er der behov for / ønsker om at fortsætte arkivsamvirkemøderne med SLA-Fyns bestyrelse”? Sommerudflugter: Og nu over til noget mere positivt. Som det kan ses på vores hjemmeside har SLA-Fyn gennem
www.slafyn.dk
SLA – Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
nogle år stået som vært og arrangør af en årlig sommerudflugt. I 2015 gik den til Assens og i 2016 til Torø. Begge gange med Ingemann Jensen som kyndig guide. Som alle andre udendørs arrangementer er vores også meget afhængige af vejret. Mens vi i forbindelse med udflugten til Assens var begunstiget at strålende sol, så var det regn og rusk på turen til Torø. Alle – inklusiv mig selv – nåede vist at blive tørre inden turen sluttede. Begge ture var efter min opfattelse både hyggelige og lærerige, og jeg vil benytte mig af lejligheden til at sige tak til Ingemann Jensen for hans indsats i forbindelse med begge arrangementer. Afslutning: De af jer som har nået at nærlæse dagsordenen vil vide, at jeg synger på min ”svanesang”. Det vil sige, at jeg ikke opstiller til bestyrelsen igen. Arkivlederen i det arkiv jeg har været leder for gennem mange år sagde, da han lokkede mig til at overtage ledelsen, at når han nu var blevet 70 år, var det på tide at en yngre kom til. Det er nu snart ved at være 10 år siden jeg passerede den fødselsdag, så derfor synes jeg, at det er på tide, at jeg takker af og overlader pladsen til en yngre. Når jeg nu er inde på takkeriet vil jeg også takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for deres store indsats. De er grunden til, at jeg ikke kan bruge det store arbejdspres som undskyldning for at jeg ikke ønsker at fortsætte – tvært imod. Jeg stopper fordi jeg mener, at SLA-Fyn skal have en dynamisk og gerne yngre leder. Med disse ord siger jeg farvel og tak for et dejligt samarbejde i en altid venlig og positiv indstillet bestyrelse i SLA-Fyn
Tak
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskab 2016.
Det reviderede regnskab for 2016 udviste et underskud på 2.707 kr. Egenkapitalen er på 72.709 kr.
4. Budget 2018, her under kontingentfastsættelse.
Der budgetteres for 2018 med underskud på 8.300 kr. Underskuddet bruges til at billiggøre kurserne for medlemmer. Kontingentet er uændret i forhold til 2017.
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4/3 2017).
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Mogens Jensen, Hans Odde Poulsen og Steffen Høgild
Ingemann Jensen og Jens Haastrup blev nyvalgt og Steffen Høgild blev genvalgt.
www.slafyn.dk
SLA – Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
På valg er Ingemann Jensen og Jens Haastrup
Nyvalgt som suppleant blev Tissel Lund-Jacobsen, Øhavsmuseet i Faaborg. Det lykkedes ikke at finde en 2. suppleant
8. Valg af revisor.
På valg er Keld Riber.
Keld Riber blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Jytte Raun.
Jytte Raun blev genvalgt.
10. Eventuelt
Jørgen Thomsen orienterede om at SLA har indgået en aftale med Velux Fonden for 2017 under området: Støtte til særligt aktive ældre (over 60). Aftalen dækker op til 1 million kr. Særligt aktive ældres arbejde på arkiverne skal understøttes. Der kan søges max. 70.000 kr. pr. arkiv.
Støtten kan gives til 3 hovedpunkter:
– Arkivuddannelsen
– Udstyr til arkiverne og uddannelse af medarbejderne til modernisering af digitale muligheder.
– Moderne formidling af arkivmaterialet.
Alle over 60 vil kunne få gratis kurser. Al kursusaktivitet i 2017 bliver formentlig gratis.
Marstrand og Glud blev foreslået som et muligt virksomhedsbesøg.
Efter generalforsamlingen var der et indlæg ved stadsarkivar Lene Wul, Kolding Stadsarkiv vedrørende arkivet, dets funktion og formidling, her under Aagaards billeder, som er en unik samling glaspladefotos.
Steffen Høgild
Sekretær

SLA-Fyn generalforsamling Kværndrup Kro 10. marts 2016

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2015.
4. Budget 2017, her under kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4/3 2016).
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Ida Duedahl og Torben Heldbo.   7. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Ruth Jensen (modtager ikke genvalg) og       Ingemann Jensen.
8. Valg af revisor. På valg er Keld Riber.
9. Valg af revisor suppleant. På valg er Jytte Raun.
10. Eventuelt.
Indlæg ved projektleder Lise Seisbøl, Kulturregion Fyn om kulturprojektet Mod.Strøm.
Foredrag ved Tyge Mortensen Rudme: ”Rundt om Christen Kold – betydningen for lokalsamfundene på Fyn”.
1. Valg af dirigent og referent. 
Jørgen Thomsen blev valgt som dirigent og Steffen Høgild som referent.
2. Formandens beretning.
Kære generalforsamling. Der er nu igen gået et år siden vi var sammen her og jeg må ærligt indrømme, at tiden for mig som for mange andre pensionister flyver af sted. Hvis jeg havde mulighed for det kunne jeg bare trække den tale jeg holdt sidste år op af skuffen og gentage den. Aktiviteterne i SLA-Fyn er jo stort set de samme år efter år. Der er dog en ting som jeg gerne vil fremhæve nemlig arrangementet i Assens. Det begyndte meget dramatisk med at tyverialarmen til   det lokale vi skulle bruge var gået i gang. Heldigvis skinnede solen på os og Ingemann kunne improvisere sig til begyndelsen af turen. Man kan måske ikke forestille sig, at der kan være ret meget at sige om en lille by som Assens, men det skal jeg da love for der var. Blandt det jeg husker er den jødiske kirkegård, historien om en frihedskæmper fra 2. verdenskrig og de mange smukke huse. Slutningen på rundvisningen måtte også improviseres lidt så vi endte med kaffe og kage i arkivrummet, hvor vi næsten sad på skødet af hinanden. Mange tak til Ingemann og medarbejdere.
En fast del af SLA-Fyns aktiviteter er vores kursus. Dels vores almindelige SLA-kursus dels vores Arkibaskursus. Som noget nyt har vi forsøgsvis startet kursus i brug af WordPress det hjemmeside program, som vi kan få gennem SLA. Det gør vi fordi vi tror, at rigtig mange af arkiverne vil vælge WordPress fordi SLA har gjort det mulig at få en økonomisk fordelagtig løsning med hensyn til etablering af en hjemmeside. En anden ting er også, at programmet er ret alsidigt og relativt nemt at bruge. Som så mange andre steder, er det også her vores fantasi og kreativitet sætter grænserne.
Vores almindelige SLA-kursus, hvis jeg må kalde dem det, er efterhånden en institution, der kører i faste rammer på skolen i Nr. Broby. Vi mener, at de har fundet en form, som tilfredsstiller de fleste arkivmedarbejdere. Ikke for at rose os selv, men jeg mener også, at vi har været gode til at finde velkvalificerede undervisere.
Vores Arkibaskursus er vel også ved at blive en slags rutine med de to versioner, den ene der behandler billeder og den anden der drejer sig om arkivalier. Der har hidtil været stort behov for skal man kalde det begynderkursus, for måden at registrere på i det nye Arkibas har været fremmed for os alle. Nu er der efterhånden flere, der har nogen erfaring og som derfor vil efterspørge et Arkibaskursus for mere øvede. Der for vil SLA-Fyn gerne, i den udstrækning vi føler, at behovet er der, af og til afholde kursus i Arkibas for mere øvede. Efterhånden er der vel også ved at være medarbejdere på de fleste arkiver, der har været på kursus i det nye Arkibas, som så kan lære videre til de andre på arkivet.
SLA-Fyns bestyrelse har som det er sædvane haft møde med de forskellige arkivsamarbejder. Det har vi fordi det er vigtigt for bestyrelsen at vide nogenlunde, hvad der foregår i arkiverne på Fyn og for at få så mange input som muligt fra arkiverne med henblik på at gøre bestyrelsen så effektiv som muligt til gavn for arkiverne på Fyn.
Jeg vil på dette sted benytte mig af lejligheden til at sige bestyrelsen tak for det arbejde i udfører i SLA-Fyns regi.
Så blev der alligevel en lille tale ud af det. Tak for jeres opmærksomhed.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskab 2015. 
Det reviderede regnskab for 2016 udviste et underskud på 8.987 kr. Egenkapitalen er på 75.216 kr. Der budgetteres for 2017 med underskud på 8.200 kr. Underskuddet bruges til at billiggøre kurserne for medlemmer. Kontingentet er uændret i forhold til 2016.
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen.

På valg er Ida Duedahl og Torben Heldbo.   Ida og Torben blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er Ruth Jensen (modtager ikke genvalg) og   Ingemann Jensen.
Ingemann Jensen blev genvalgt. Nyvalgt som suppleant blev Jens Haastrup, Åstrup.
8. Valg af revisor.

På valg er Keld Riber.
Keld Riber blev genvalgt.
9. Valg af revisor suppleant.

På valg er Jytte Raun.
Jytte Raun blev genvalgt.
10. Eventuelt 
Jørgen Thomsen meddelte, at SLA har lavet et årshjul. Der udbydes kurser året rundt. Der er for nyligt udsendt en regning på 10 øre pr. billede der er på Arkiv.dk. Der er nu lagt 100.000 billeder op på Arkiv.dk. Der er lavet et statistikmodul, som viser aktiviteten lokalt.
Klavs Rokkjær der er kasserer i Højby Lokalhistoriske forening havde undersøgt forholdene om forsikring af foreningernes formue i forbindelse med den lovpligtige overgang til erhvervskonti. En forsikring med en dækning på 1 mill. kr. kan tegnes for en årlig præmie på 450 kr. Kan der tegnes en fælles forsikring for arkiverne på Fyn? Jørgen Thomsen oplyste, at Odense vil tegne en fælles forsikring. SLA drøfter muligheden for en fælles forsikring af alle lokalarkiverne.
Hjemmesidekurset var så stor en succes, at der opstod venteliste. Kurset dubleres derfor den 1. april.
Lise Seisbøl, Kulturregion Fyn
Lise er ansat som projektleder på kulturprojektet Mod.Strøm.
Mod.Strøm engagerer kunstnere, kulturinstitutioner, borgere og turistorganisationer på Fyn i revitaliseringen af vragede eller glemte steder i ni kommuner: et tomt andelsmejeri, et nedrivningsparat husmandssted, en nedlagt skole o. lign.
Mod.Strøm handler om at indkredse det, som vi er stolte af, og som vi synes fortjener mere synlighed. Projektet forholder sig positivt og kreativt til de udfordringer og kvaliteter, der er i lokalsamfundene. Gennem afholdelsen af kulturarrangementer på stederne (udstillinger, koncerter, forestillinger mv.) forholder projektets aktører sig til kvaliteterne i det liv, der var en gang, og i de muligheder for liv, der kan genereres gennem kulturaktiviteter. Projektdeltagerne får debatteret ønsker og drømme for deres lokalsamfund og får ved fælles hjælp givet deres lokalsamfund et mentalt og kulturelt løft.
Med det udgangspunkt forventer vi, at der kommer nye og spændende kulturprodukter, kulturfællesskaber og partnerskaber, der kan leve videre i en eller anden forstand efter at projektet ophører.
Projektet løber 2016-17 og slutter med et 14 dages projekt i alle de fynske kommuner.
Lise eftersøger egnede lokaliteter gennem kontakt med borgere, foreninger og sammenslutninger. Hun er derfor meget interesseret i henvendelser. En mailliste med adresser blev sendt rundt. Kontakt hende endelig med motiverede forslag. Der er også oprettet en Facebook profil på projektet.
Lise fortalte at Arkiv.dk havde tjent som inspiration for kunstnere. Billedkunstnere og forfattere bruger Arkiv.dk til grundlag for kunstværker og litteratur om fortiden.
Foredrag ved Tyge Mortensen Rudme: ”Rundt om Christen Kold – betydningen for lokalsamfundene på Fyn”. 
Tyge Mortensen (bl. a. tidligere højskoleforstander, Ryslinge) der er freelancekonsulent og stifter af Landsbyhøjskolen, gav et meget levende og underholdende foredrag om Christen Kold, som d. 29.martsl fylder 200 år. Han beskrev Christen Kolds levnedsforløb og hans personlige udvikling som kulminerede med stiftelsen af Dalum Højskole (nu Dalum Landbrugsskole). Hans betydning for udviklingen af friskoler og højskoler på Fyn og i hele landet er enestående. Tyge gav en levende fremstilling af Christen Kolds foretrukne pædagogiske redskab: fortællingen

SLA-Fyn generalforsamling på Kværndrup Kro,11. marts 2015.

Mødt var ca. 40 personer inkl. bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent: Jørgen Thomsen. Referent: Ester Nørrelykke.
 2. Formandens beretning: Ved Mogens Jensen.

Indledning. Som formand for SLA-Fyn kunne jeg fristes til at tage beretningen op fra sidste år, støve den lidt af og gentage den, for der sker jo ikke så meget forskelligt fra år til år – og dog.

Kursus.En af SLA-Fyns vigtigste opgaver er vores kursus. Vi har som tidligere afhold to forskellige kursustyper: Nørre Broby kursus der er mere generelle og Arkibas kursus, der er specialkursus. På vores kursus i Nørre Broby kan kursisterne skaffe sig viden om behandling af arkivalier og principper for arkivering. Noget så vigtig som indføring i hvilken lovgivning arkiverne er underlagt er det også vigtigt at have kendskab til. Personligt synes jeg at lovene om Copy Right er svært stof. Parallelt med kursus i Nørre Broby afholder SLA-Fyn også kursus i Arkibas. Da vi fik at vide, at version 5 var lige om hjørnet stoppede vi vores Arkibaskursus, men nu, da vi har fået 5-eren vil de blive genoptaget. Vi er lidt hæmmet af to ting. For det første er antallet af kursister sat til ca. 15, hvilket nok er for lidt i forhold til alle de arkivmedarbejdere, der ønsker kursus, og for det andet er antallet af undervisere også begrænset. Indtil videre er det kun Jens Åge, der kender alle krogene i programmet, og det må vi jo affinde os med, til der bliver uddannet flere. Det er vigtigt at der i hvert fald er mindst en person på hvert arkiv, der har været på et af disse Arkibas-5 kursus. Vi er også opmærksomme på, at der skal være kursus både for nybegyndere, men også for mere øvede. Det er min overbevisning, at der også med tiden vil snige sig mere og mere Arkibas-5 stof ind i de generelle kursus, selv om det er to forskellige ting.

Arkivdag. Jeg var lige ved at tro, at arkivdagen 2014 ikke skulle blive til noget. Normalt er det jo noget, der foregår i forsommeren, men i 2014 havde Stadsarkivet, Odense lovet at være vært, og det viste sig, at Stadsarkivet havde aftalt så megen anden aktivitet, at arkivdagen først kunne blive holdt sidst på året. Som sædvanligt i huset havde vores arkivdag også en ikke ringe underholdnings-værdi, og var en fin introduktion til huset, og hvad der sker i det. Beværtningen var FED. Tak til Jørgen Thomsen for husly.

Kursusbetaling.  Sidste år indførte vi en ny form for betaling for kursus. Tidligere betalte man kontant i forbindelse med at man deltog i kursus. Det er nu lavet om, så man betaler ved en bankoverførsel, når man melder sig til. I skal bare huske at oplyse om, hvem der betales for og for hvilket kursus. Systemet fungerer fint og har lettet kassererens arbejde i forbindelse med kursus markant.

Arkivsamvirkerne.  Bestyrelsen har også i 2014 holdt et møde med arkivsamvirkerne på Fyn. Jeg synes, at det er væsentlig for bestyrelsen at blive orienteret om, hvad der rører sig i den fynske arkivverden, og det kan også være en mulighed for at få spredt viden om, hvad de forskellige arkiver beskæftiger sig med og give andre gode ideer. Vi behøver jo ikke alle at opfinde den dybe tallerken.

Hjemmeside.  Vi har nu fået vores hjemme side op at stå. Den ser nok lidt primitiv ud, men den virker. Vi har også lavet en side, hvor det er meningen at bringe efterlysninger. For eksempel oplysninger om fotografier som vi ikke ved noget om, eller hvis man mangler informationer om et arkivalium, så kan man bringe problemet op på hjemmesiden, og dermed nå ud til et meget større publikum. Jeg startede med et billede af et ret specielt udseende strandhotel. Til min store overraskelse er der allerede enm der har meddelt mig, hvor han mener at hotellet hører til, så nu mangler jeg blot den videre ekspedition. I forlængelse af det her, skal jeg komme med en lille bøn til Jer alle: ”Vil I ikke nok være mere flittige med Jeres input til bestyrelsen”? Det er som bekendt kun lommeuld, der kommer af ingen ting.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i en venlig tone.

Mogens Jensen, Formand

P.S. Jeg glemte desværre at sige tak til Ester for hendes store indsats som sekretær. Det være hermed gjort, men kan sikkert gøres bedre. Tak skal du have, Ester.

M.J.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer fra medlemmerne. Jørgen Thomsen efterlyste vært til arkivdag – inspirationsdag, men ingen meldte sig.

 1. Aflæggelse af regnskab: Torben Heldbo gennemgik foreningens regnskab. Regnskabet blev godkendt.
 2. Budget: Torben Heldbo fremlagde foreningens budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Budget blev godkendt.
 3. Indkomne forslag: Ingen.
 4. Valg: På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Jensen og Hans Odde Poulsen blev begge genvalgt. Ester Nørrelykke ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Steffen Høgild fra Ryslinge, som blev valgt.

Suppleanter: Ruth Jensen blev genvalgt. Poul Poulsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Ingemann Jensen fra Glamsbjerg, som blev valgt.

Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun – begge blev genvalgt.

 1. Eventuelt: Jørgen Thomsen glædede sig over den succes, som ARKIBAS.dk har haft lige fra starten. På de første 19 dage har hjemmesiden haft 3 gange så mange besøgende som samtlige arkiver på et helt år.

SLA’s aftale med Copydan har sikret arkiverne mod retssager for offentliggørelse af fotos på ARKIBAS.dk. Syndsforladelsen er med tilbagevirkende kraft. Billeder må offentliggøres – dog ikke personligt krænkende fotos. Får arkivet en henvendelse fra en person, som er utilfreds med at vedkommendes foto er lagt på ARKIBAS.dk, skal arkivet blot fjerne billedet.

Arkiverne skal i fremtiden sørge for at få afleveringsaftale med giver om arkivets råderet over materialet.

De nye aftaler med Copydan vil blive gennemgået i næste udgave af Omslaget.

 Foreningens formand Mogens Jensen takkede Jørgen Thomsen og de fremmødte medlemmer.

Efter kaffen underholdt Jytte Hilden med sin bog ”99 lyserøde elefanter”.

Ester Nørrelykke.

_____________________________________________________________________________________________

2014

SLA-Fyn generalforsamling på Kværndrup Kro, d. 12. marts 2014.

Mødt var 38 personer incl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent: Jørgen Thomsen. Referent: Ester Nørrelykke.

2. Formandens beretning: Ved Mogens Jensen

Kursus: Vores vigtigste aktivitet er, efter min opfattelse vores arrangement af kursus med henblik på at gøre arkivmedarbejderne så godt klædt på som muligt for at kunne udføre arbejdet i arkiverne så godt og rigtigt som muligt. Vi har nu to slags kursus, den ene i Nørre Broby, hvor vi afholder SLAs modulkursus og den anden i Ringe, hvor vi har specialkursus i Arkibas. Som en naturlig følge af udviklingen vil vores kursus i Nørre Broby efterhånden også blive mere og mere ”arkibasorienterede”. Der er imidlertid en viden, man som arkivmedarbejder skal tilegne sig, en viden der ikke har så meget med Arkibas at gøre, men som mere drejer sig om arkivering og behandling af arkivalier.
Vores Arkibaskursus i Ringe har indtil videre kørt på to emner: For det første Billedregistrering og for det andet Arkivfondregistrering. Der er efterhånden rigtig mange, der har været på disse kursus, men da der hele tiden kommer nye arkivmedarbejdere til, har vi fundet det rimeligt, at differentiere kursus, i hvert fald kursus i billedregistrering, så der nu kommer et introduktionskursus og et kursus for ”videregående”. I forlængelse af denne omtale vil jeg rette en stor tak til Jens Aage for hans indsats i forbindelse med vores Arkibaskursus, men da også en tak til alle de forskellige lærekræfter, der hjælper os i forbindelse med vores modulkursus i Nørre Broby.

Arkibaskursus d. 15. marts er aflyst. Der bliver ikke afholdt flere arkibaskursus i år.
Modulkursus 4.1. d. 15. marts aflyst, de få deltagere går i stedet på modul 1.2.
Der forventes afholdt ekstra arkibaskursus i 2015.

Arkivdag: Vores arkivdag i år gik til Ejby kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Jeg havde som formand meldt min deltagelse og kørte til Ejby, hvor der ikke er noget arkiv – det ligger nemlig i Brenderup. Ved hjælp af mobiltelefon blev jeg ledt ud af min vildfarelse og kom til det rigtige sted. Det var det nyindrettede og istandsatte arkiv, som ligger i den gamle stationsbygning, vi skulle se. Jeg må sige, at det er imponerende, hvad godt samarbejde og utrolig ihærdighed kan udrette. Det er et rigtig flot resultat Søren Skov og Co har opnået. Tak for en fin eftermiddag.

Arkivsamvirkerne: For at få en fornemmelse af, hvad der rører sig i de fynske lokalhistoriske arkiver har bestyrelsen holdt møde med Arkivsamvirkerne under SLA-Fyn. Der var fire der deltog. Man drøftede blandt andet indholdet i vores hjemmeside, og vi fik at vide, at A. P. Møllers fond havde doneret 1,8 mil. kr. til videreudvikling af Arkibas til det, der skal blive til Arkibas.dk og at arbejdet med det allerede var i gang. Jytte Raun fra Stadsarkivet påtog sig at afholde arkivdag 2014 i Stadsarkivet.
I Kerteminde har man lavet ture, så vidt jeg forstod, baseret på mobiltelefoner og GPS, hvor man kan vise billeder og give oplysninger om de forskellige lokaliteter, hvor man nu er.
I Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv har man i forbindelse med den lokale ugeavis haft 52 artikler med fotos fra lokalarkivet. Noget, der nu er samlet i bogform. Man har også udgivet en flot bog om kommunens kirker.
I Assens var der blevet lavet måling på miljøet i nogle af arkivlokalerne. Det var ikke for godt alle steder.

Hjemmeside: Vi har nu endelig fået etableret en hjemmeside for SLA-Fyn. Den er på nuværende tidspunkt i sin spæde vorden og meget af den bære præg af, at det er noget vi har fået fra SLA, men jeg kan lover Jer, at der snart vil komme noget mere relevant stof på alle siderne. Vi er naturligvis meget obs. på at hjemmesiden skal blive så dynamisk som vores evne nu strækker til og vil derfor gerne have, at de enkelte lokalarkiver bidrager så meget som muligt til sidens indhold. Indtil videre er der ikke nogen egentlig Blog, hvor man kan skrive sint indlæg, men I kan skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I ønsker vi skal bringe ”til torvs”. Adresserne på bestyrelsen finder I på hjemmesiden ”slafyn.dk” under rubrikken ” SLA-Fyn”

Planer: Afslutningsvis vil jeg sige, at det er vores hensigt at arbejde videre i samme spor og efter samme principper, som vi har anvendt hidtil, men vi er da omstillingsparate i bestyrelsen og modtagelige for ønsker om eventuelle ændringer.

TAK!

Margit Egedal fra Tommerup lokalhistoriske Arkiv gjorde opmærksom på, at det var alle lokalarkiver i Assens kommune, der havde været fælles om de 52 artikler i ugeavisen. Nu kører en serie om mindesten.

3. Aflæggelse af regnskab: Torben Heldbo gennemgik foreningens regnskab, som viser et underskud på 14.000 kr. hvor af de 10.000 kr. står i 2 pc’er. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget: Torben Heldbo fremlagde foreningens budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Budget blev godkendt.

Poul Poulsen, Åsum gjorde opmærksom på, at navnet øverst på budgettet: Sammenslutningen af Lokalarkiver i Fyns Amt skal rettes til: Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn og omliggende øer.

5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Valg: På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Torben Heldbo og Ida Duedahl – begge genvalgt.

Suppleanter: Poul Poulsen og Ruth Jensen – begge genvalgt.

Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun – begge genvalgt.

7. Eventuelt: Jørgen Thomsen gjorde opmærksom på, at Kulturarv Fyn afholder årsmøde d. 13. 3. i det Adelige Jomfrukloster. SLA-Fyns medlemmer er velkomne.

Foreningens formand Mogens Jensen takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer.Efter kaffen orienterede Dorthe Søborg Skriver om, hvor langt man er nået med Arkibas5 og –dk.

Ester Nørrelykke.
Referent