Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2024 kl. 16-18 i Ryslinge Forsamlingshus

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH),  Annette Hjeronymus (AJ) og Ida Duedahl (ID)

Afbud: Svend Ankjær Nielsen (SAN)

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst

Haastrup Arkiv har fået et nyt bestyrelsesmedlem (Anna Haastrup, Fåborg) og en ny suppleant.

Hornelands Folkemindesamlings Arkiv har afholdt sin årlige forårsudstilling med bl.a. en omfattende udstilling af den lokale kunstner Søren Lunds raderinger.

Assens kommende 500 års jubilæum arbejdes der selvfølgelig på i kommunen.

Glamsbjerg deltager i projektet ”Kunst ud til folket”, hvor 20 byer i landdistrikterne har haft besøg, og 3.000 børn har snakket med skulpturer og digtet fantasifulde fortællinger om historiske steder i lokalsamfundet. Se mere på https://kunstudtilfolket.com/

Fåborg Arkiv er i gang med at farvelægge fotos til brug i formidlingen, og der skrives en bog om projektet.

 1. Økonomi

Til efterretning.

Det har knebet at få betalingen ind for kursusdeltagelse. Vi gå derfor over til at udsende fakturaer efter kursernes afholdelse.

 1. Afholdte og kommende kurser

Der har været stor tilfredshed med såvel kurser som lokalet. Et enkelt medlem har dog udtrykt skuffelse over, at FaceBook-kurset måtte aflyses p.gr. af for få tilmeldinger.

Der indkøbes yderligere 2 klapborde, hvilket vil gøre ”ommøbleringen” af arkivlokalet til kursusbrug lidt lettere.

TL-J vil fremtidigt i sin kursusundervisning slanke afsnittet om indkomstjournaler og overvejer, om et FaceBook-kursus vil kunne laves som eftermiddags- eller fyraftensmøde eller måske på Zoom.

Der udspandt sig derefter en længere diskussion om FaceBooks berettigelse i arkivsammenhæng.

I efteråret 2024 planlægges 1 grundkursus i billeder 31/10, 1 Arkibas for øvede 24/10 og 1 hjemmesidekursus 7/11. Datoerne fastsættes endeligt, når der er taget kontakt til sidstnævntes underviser Louise Toft Petersen.

 1. Ansøgning direkte hos Velux

I flg. SLA er det en god idé selv at søge Velux. TL-J formulerer en ansøgning, som IJ indsender. Måske er det også en idé at søge foreningens pengeinstitut.

 1. Hjemmesiden

Selv om hjemmesiden nu virker igen takket være SANs indsats, bedes SAN arbejde med en yderligere opdatering.

 1. Sommerudflugten

Går i år til Forsorgsmuseet i Svendborg en hverdag i uge 34. SAN er på opgaven med en deltagerbetaling på 100 kr.

 1. Eventuelt

Vi havde en snak om de forskellige arkivtilskudsmodeller på Fyn.

Generelt spores en nedgang i antallet af fysiske henvendelser rundt om i arkiverne.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 10-12 på arkivet i Glamsbjerg.

********************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde 05.12.2023 kl. 10-12 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IN), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AH) og Ida Duedahl (ID)

 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst

TL-J orienterede om, at SLS arbejder med et placeringsmodul til Arkibas. Det ser spændende ud, men der var enighed om, at mindre arkiver ikke har brug for flere valgmuligheder.

På Arkivernes Dag havde Lokalarkivet i Strib, ligesom Middelfart Byarkiv, fokus på at skaffe flere medlemmer til bestyrelse/frivilligt arbejde og havde gode erfaringer med at stå ved den lokale brugs med en lille bod. Samme arkiv forsøger nu at billeddokumentere den lokale kvægproduk-tion, det er ved at være sidste chance.

Arkivsamvirket i Assens Kommune indrykker annoncer i avisen, hvilket medfører, at arkiverne får pressemeddelelser optaget.

Horne Lands Arkiv har med støtte fra arkivsamvirket købt nye PC´ere af eget budget.

 1. Økonomi

Regnskabet ser godt ud trods underskud, som foreningen godt kan bære. IJ rykker for bilag på undervisningshonorarerne i efteråret.

I lighed med SLA hæver vi honoraret, så et kursus fremtidigt vil kost foreningen 6.000kr.

 1. Evaluering af Arkibaskurser 2023

Fine tilbagemeldinger og stor tilfredshed. Den introduktion til deltagerne, som JH udsender, har vældig god effekt på kursets afvikling.

Der er allerede venteliste til forårets grundkursus i arkivalier. Et kursus for øvede udsættes til efteråret 2024.

SAN kontakter SLA for at høre, om samarbejdet med Veluxfonden fortsætter. Hvis ikke, vil SLA-Fyn kunne søge tilskud på linje med øvrige ansøgere.

IN tilbyder SLA at bruge Glamsbjerg Arkivs lokaler til modulkurserne.

 1. Kurser 2024

Der afholdes grundkursus i arkivalier 29.02.2024 (hjælpepedel: AH) og Facebookkursus 14.03.2024 (hjælpepedel: ID). Underviser på begge kurser er TL-J, og deltagerprisen bliver 400 kr.

 1. Hjemmesiden trænger til opdatering

TL-J har ikke fået arbejdet med hjemmesiden, hvorfor JH sender SAN en kode, så han kan opdatere

 1. Generalforsamling 2024

Afholdes i Ryslinge Forsamlingshus 19. marts kl. 19. TL-J booker lokalet og laver indkaldelsen, der sættes på hjemmesiden efter nytår.

På valg er TL-J og ID, der begge modtager genvalg.

På valg som suppleant er AH, der også er villig til genvalg.

TL-J forhører, om Johnny Wøllekær vil holde et foredrag om lokalhistorie og samtidig være ordstyrer.

ID spørger Keld Riber, om han vil fortsætte som revisor, og om tidl. formand Steffen Høgild er villig til at stille op som revisorsuppleant.

 Eventuelt

Intet at bemærke

 1. Næste bestyrelsesmøde
 2. eller 19. marts 2024 kl. 16 i Ryslinge Forsamlingshus. Er siden blevet afklaret til d.19.marts.

05.12.2023

Ida Duedahl

******************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde 09.08.2023 kl. 13-15 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AJ) og Ida Duedahl (ID)

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt. SAN havde tilbudt at undersøge, hvordan arkiverne betaler for Arkibas, og han kan oplyse, at:

Til Arkibas betaler man en ordinær fælles kommunelicens for de kommuner, hvor der findes flere arkiver. Herudover betales der et indbyggergebyr.

Kommunelicensen er 7.477 kr. og indbyggergebyret er 0,1996 kr. pr. indbygger ifølge hjemmesiden https://danskearkiver.dk/arkibas/licenser-priser-vilkaar/   I licensen er inkluderet serverplads til 100 GB. Tl-J har siden undersøgt og Faaborg Byhistoriske Arkiv bruger i 27GB.

Derudover betaler man kontingent til SLA og Visda-afgift pr. billede, der er lagt på arkiv.dk

 1. Siden sidst

I Søby Kirke har IJ holdt et spændende foredrag om greve og major Erhard Rantzau. Glamsbjerg-arkivet har en udflugt til Ladbyskibet 10/8.

Hornelands Arkiv holder udflugt for medlemmerne i uge 33.

Aastrup Folkemindesamling har haft mange henvendelser vedr. Nakkebølle Sanatorium. Arkivet har en historisk tur til området ved Nab. JH har ajourført SLA-Fyns mailadresseliste.

I Middelfart Kommune har SAN haft et frugtbart møde med kommunens kulturelle chefer; der arbejdes på at strukturere et samarbejde, som man har mange andre steder.

TL-J har registreret en vis interesse for et Face Book-kursus. Har endnu ikke fået svar på vores ansøgning til Veluxfonden. TL-J ser frem til samarbejdet med SLA´s nyansatte konsulent.

 1. Økonomi

Kassebeholdningen er p.t. 43.000 kr. og overskuddet 11.000 kr.

 1. Arkibaskurser 2023

Vi afholder i efteråret grundkursus i billeder, Arkibas for øvede og hjemmesidekursus for fortsættere, alle på Glamsbjerg Arkiv, hvor IJ er vært alle dage. De medhjælpende ”pedeller” er SAN 26/10, AH 9/11 og ID 23/11. Kursusopslagene med den sædvanlige deltagerbetaling udsendes om et par uger. Hvis vi får tilskud fra Velluxfonden, tilbagebetales beløbet.

 1. Kurser 2024

Vi udbyder et grundkursus i A-fonde i foråret og et Face Book-kursus i februar. Herefter udspandt der sig en diskussion om, hvorvidt arkivernes hjemmesider kan konkurrere med Face Book, herunder også en diskussion om brugen og effekten af nyhedsbreve.

 1. Hjemmesiden trænger til opdatering

JH opretter TL-J som administrator og måske San senere.

 1. Sommerudflugten

Der er tilmeldt 50 deltagere (bestyrelsen betaler også). I formandens beklagelige fravær er det SAN, der byder velkommen. Han sørger også for kager. Kaffen købes på museet. JH fotograferer som vanligt, og ID refererer til hjemmesiden. SAN træffer de sidste aftaler med museet. Efter sigende er der plads til parkering i parkeringskælderen.

 Eventuelt

Her kom vi omkring SLA´s kommende årsmøde og formandsvalg.

Assens har 500 års købstadsjubilæum i 2024, Fåborg ditto i 2029.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 5. december 2023 kl.10-12 på Glamsbjerg  Arkiv

10.08.2023 Ida Duedahl

****************************************************************************

Bestyrelsesmøde mandag d.8. maj 2023 kl.10-12 på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AH) og Ida Duedahl (ID)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

I referatet af bestyrelsesmødet 21.03.2023 rettes den sidste sætning i pkt. 4 Arkibaskurser 2023 til: grundkursus i billeder, Arkibas for øvede samt hjemmesidekursus.

Det er rettet på hjemmesiden.

 1. Siden sidst

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening (som også driver arkivet) har netop udgivet ”Stribsangbogen. Sange sunget i Strib og omegn gennem 100 år” . Oplag: 400 stk. Produktionspris: 26.000 kr. Tilskud fra Velux Fonden: 11.000 kr. Tilskud fra Middelfart Sparekasse: 10.000 kr.

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv har oprettet et udgiverselskab. På den baggrund debatterede vi arkivers momsregistrering.

Assens Arkivråd har indsendt budgetønsker på 357.000 kr. til kommunen. IJ er ikke længere formand for arkivrådet, men i stedet kasserer.

Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv er i fuld gang med at indrette et lokale til arkivets mange malerier. AH deltog i Ryslinge Arkivs 50 års jubilæum 22.04.2023.

Der udspandt sig en diskussion om betalingen til Arkibas. SAN undersøger, om arkiverne betaler for lagerplads hos Arkibas. Selve Arkibas-licensen betales af kommunerne.

Der var alm. tilfredshed med det nyligt afholdte regionale SLA-møde.

SLA-Fyn fik i marts måned en henvendelse omkring hvorvidt man som privatperson kan lægge billeder fra arkiv.dk på FaceBook. TL-J har svaret, at det er ok at dele billeder via arkiv.dk. Billederne på arkiv.dk kan være behæftet med klausul, men det er lovligt at linke, og TL-J har umiddelfart efter mødet sendt os en vejledning i, hvordan man gør. Vejledningen er lagt på SLA-Fyns hjemmeside: Deling-af-billeder-fra-arkiv.dk-til-facebook-gruppe.pdf (slafyn.dk)

Den økonomiske situation

IJ afventer kontingentbetaling fra de arkiver, der betaler fælles; det er tungt arbejde, men der er styr på det. Ved næste udsendelse af opkrævninger beder vi derfor arkiverne om at anføre arkivets medlemsnummer.

P.t. er der indtægter på 7.800 kr og et overskud på 621 kr.

 Arkibaskurser 2023

Til efteråret afholdes flg.: grundkursus i billeder, Arkibas for øvede samt et hjemmesidekursus.

Vi søger igen Veluxfonden.

TL-J er i gang med at kvalificere sig som underviser i Arkibas og opfordrer også andre arkivledere, så vi kan være selvsupplerende på Arkibaskurserne.

JH laver kursusopslag til 26/10, 9/11 og 23/11 og kontakter hjemmesideunderviseren.

Kompetanceudviklingsmøder/erfamøder om specifikke problemer i Arkibas kunne måske arrangeres af de nyansatte konsulenter i SLA?

 1. Veluxfonden

Fonden giver gerne tilskud til arkivsamvirker og til SLA´s regionale afdelinger; vi ”genbruger” vores tidl. ansøgninger, som IJ sender til TL-J, der søger om 12.000 kr.

 1. Sommerudflugten

Indbydelsen til Møntergården i Odense d. 24. august blev justeret. Tilmeldingen foregår ved at betale til IJ senest d. 8. august.

På indbydelsen foreslås forskellige muligheder for parkering.

 1. Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9. august kl. 13-15 på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 11.05.2023

Ida Duedahl

***************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.21. marts 2023 kl.16 i Ryslinge Forsamlingshus

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AJ) og Ida Duedahl (ID)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

 1. Siden sidst

Lokalarkivet i Strib er på vej til at udgive en sangbog med lokale sange. Den støttes af Velux Fonden og Middelfart Sparekasse og trykkes i 400 eksemplarer. På arkivets hjemmeside får den sin egen side, hvor også noderne kan ses. Og arkivet har fået to nye medarbejdere.

I Vester Aaby Folkemindesamling har formand og næstformand byttet plads.

Ved seneste udsendelse af opkrævninger virker det, som om vi har en del forkerte mailadresser. Nogen kan måske være havnet i spam?

Odense, Nyborg og Kerteminde skal hver have en samlet opkrævning for alle deres arkiver.

Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv har haft et vellykket åbent-hus-arrangement og udstilling.

Efter at  have forlagt privatadressen til Diernæs, er TL-J valgt til formand i Diernæs Sogns Lokal-historiske Forening.

Den økonomiske situation

Den ene af foreningens to bankkonti er overflødig og nu afskaffet.

Syv arkiver mangler at betale kontingent.

På kontoen står 43.000kr.

Der er i bestyrelsen enighed om ikke at forhøje kontingentet.

I løbet af året vil vi gennemgå vedtægterne m.h.p. evt. ændringer og se på, om generalforsamlin-gen kan ligge tidligere på året.

JH har fra Arkibas trukket en liste over, hvor meget de enkelte arkiver har registreret. Den mailes til bestyrelsen.

 1. Arkibaskurser 2023

Der afholdes ingen kurser i foråret 2023, da det ikke har været muligt at skaffe undervisere.

TL-J er i gang med at kvalificere sig som underviser og vil gerne undervise på kurserne i november 2023 (Arkibas grundkursus i billeder, Arkibas for øvede samt hjemmesidekursus)

 1. Veluxfonden

I flg. SLA er der intet nyt.

 1. Sommerudflugten

En brainstorming mundede ud i, at SAN undersøger mulighederne på Møntergården og Den Fynske Landsby.

 1. Generalforsamlingen

Der er ikke indkommet forslag

 1. 8. Eventuelt

Ingen punkter denne gang.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag d. 8. maj 2023 kl. 10-12 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

**************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde 07.12.2022 kl. 10-12 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AJ) og Ida Duedahl (ID)

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst

SAN refererede fra de foredrag, han havde hørt på SLA´s årsmøde i oktober. Deltog dog ikke i generalforsamlingen.

 1. Økonomi

IJ gennemgik udtræk fra kassebogen. Driften af tre kurser med ca. 50 deltagere har kostet 3.500kr,

Regning på undervisernes løn er endnu ikke modtaget. Regnskab og status specificeres yderligere for fremtiden.

Regnskabet balancerer pr. 7/12 med et underskud på 21.539kr.

IJ laver forslag til næste års budget, som rundsendes til bestyrelsen. Der foreslås ingen kontingent-forhøjelse.

Når vi næste år udsender kontingentopkrævninger, skal vi gøre opmærksom på, at nogle arkivers kontingent betales af de respektive kommuner.

 1. Opfølgning på kurser, herunder fastsættelse af antal deltagere, tid og sted.

Der har kun været positive tilkendegivelser om både det faglige indhold, lokaleforholdene og den diabetesvenlige bespisning. Underviser Alexander Moesgaard ser dog gerne et max. antal på 10 deltagere.

Enkelte nye arkivmedarbejdere savnede en lidt tydeligere markering af reglerne for arkivering; TL-J skriver til Alexander Moesgaard herom.

I næste kursusrunde tilbydes kurset for viderekomne først, for at begyndere kan nå at få lidt erfaring, inden de melder på kurset for øvede. Deltagerantal: max.12, min. 8.

Fremtidige kurser afholdes om muligt på torsdage. I indbydelsen gøres opmærksom på, at der er et lille stykke vej at gå til cafeteriet, hvor frokosten serveres.

En hjemmesidekursist var så særdeles begejstret, at JH prøver at få ham til at skrive lidt til vores hjemmeside.

 1. Generalforsamling 2023: hvor, hvornår, hvem er på valg og hvem genopstiller

Afholdes som sidste gang, i Ryslinge Forsamlingshus tirsdag 14/3 eller 21/3 kl. 19. TL-J forhører, om lokalet er ledigt.  Der holdes bestyrelsesmøde samme dag kl. 16.

På valg er IJ, JH og SAN, som alle genopstiller.

ID kontakter Keld Riber og Jytte Raun for at høre, om de vil genopstille som revisor og revisorsuppleant.

IJ blev foreslået som foredragsholder af TL-J, og han vil gerne lave et foredrag om formidling af lokalhistorie i Flemløse Sogn eller lignende titel.

SAN og ID laver forslag til indkaldelsen til bestyrelsens godkendelse. Den udsendes primo februar 2023.

 1. Kurser 2023

Der er behov for et Arkibaskursus for øvede og et Arkibas billed-grundkursus i nævnte rækkefølge.

Personalebehovet er IJ + 1 person. Efter mødet blev kassereren kontaktet af Veluxfonden, der gerne vil yde et tilskud på 12.000kr. til forårets kurser.

TL-J undersøger, hvornår Alexander Moesgaard vil kunne undervise.

 1. Beslutningspunkt omkring kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmerne

Der betales fremtidigt statens lave takst for kørsel i egen bil, dog ikke til bestyrelsesmøderne.

IJ sendes indberetningsskemaet til os igen.

 1. Eventuelt

Forskellige idéer til sommerudflugten blev vendt.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 16 i Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge

09.12.2022 Ida Duedahl

*******************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 15. august 2022 kl. 14 i Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv, Horne Skole

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AH) og Ida Duedahl (ID)

 1. Tak for sidst til vores nye suppleant Annette, for tempereret mødelokale, afkølede drikke og rundvisning i Folkemindesamlingens imponerende mange genstande!
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst

Vedr. Herregårdsruten er skiltene nu sat op, men formidlingsprojektet ude omkring i landskabet blev der ikke penge til. Se fyldig information på https://www.visitfyn.dk/fyn/outdoor-og-bike/herregaardsrutens-14-etaper

Når SLA-Fyn sender meddelelser til medlemmerne ud på mail, er der som regel adresser, der ikke er ført ajour.  Vi opfordrer medlemmerne til at huske at melde ændringer i adresse eller kontaktperson, og JH tilføjer opfordringen foran medlemslisten på foreningens hjemmeside.

De vedtægtsændringer, som bestyrelsen godkendte på sidste møde, er nu også godkendt af SLA, dog skal Horne Arkivs vedtægter på førstkommende generalforsamling bringes til at ”følges med” Forkemindesamlingens.

IJ har nu for første gang oplevet, at en kommune kræver en tegnet forsikring, når en forening deltager med en stand ved et offentligt arrangement.

Sommerudflugt

Der er nu 66 tilmeldte. SAN får det eksakte tal fra IJ og kontakter 16/8 Humlemagasinet. Ved ankomsten byder SAN velkommen og orienterer om dagens program. Bestyrelsen husker deres navneskilte.

Begynd allerede nu at overveje næste års udflugtsmål.

 1. Arkibaskurser i 2022

Vi afholder i efteråret Arkibaskurser for begyndere og øvede samt et hjemmesidekursus. JH kontakter underviserne ang. datoer efter uge 42. Kurserne holdes på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv for max. 15 deltagere med egen PC. Erfaringerne fra disse kurser vil blive styrende for forårets kurser.

Tilføjelse efter mødet: Jens Åge Petersen kan kun afholde en kursusdag. TL-J kontakter sekretariatet i Vejle om en anden underviser.

 1. Veluxfonden

Fonden har bevilget pengene til efterårets kurser. Kassereren tager sig af udbetalingen og afrapporteringen.

 1. Økonomi

Regnskabet balancerer med et underskud på 3.543 kr. og en balance på 63.362 kr.

Formanden vil gerne vide, hvad årets generalforsamling kostede i forhold til de tidligere i Kværndrup. IJ sender tallene til TL-J

 1. Eventuelt

SAN spurgte, om nogen fra bestyrelsen planlægger at deltage i SLA´s årsmøde. Ingen havde endnu bestemt sig.

Til næste møde skal kørselsgodtgørelse være et dagsordenpunkt. IJ sender foreløbig et skema til bestyrelsen.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 10-13 på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg

16.08.2022, Ida Duedahl

*******************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 14-16 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Deltagere: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Annette Hjeronymus (AH) og Ida Duedahl (ID)

Dagsorden:

 1. Velkommen til Annette Hjeronymus, ny suppleant, samt præsentationsrunde
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst

TL-J bekræfter, at foreningen nu er indmeldt i Kulturarv Fyn, en interesseorganisation for biblioteker, museer og arkiver. Kulturarv Fyn arbejder på at lave formidling på hele Fyn langs cykelruten Herregårdsruten, en ny rute rundt på Fyn.

Der udspandt sig en diskussion om SAVE-projektet og om Fynske Sange med Sigurd Barrett og Odense Symfoniorkester.

De kursister, der havde tilmeldt sig forårets kurser og alligevel ikke ville deltage, har fået pengene tilbage.

 1. Den økonomiske situation og kontoskifte

Kassereren gennemgik regnskabet. En meget gebyrslugende konto er nedlagt, så vi nu kun har én konto. Om et års tid overvejes evt. bankskift.

MobilePay er vist for dyr en ordning for os; man kan måske med fordel bruge boksen i MobilePay- systemet.

 1. Sommerudflugt

Efter at have overvejet Langelandsfortet, Nyborg Slot, Møntergården, Den romantiske Have og Skovsgaard var der enighed om at besøge Humlemagasinet I Harndrup. SAN booker en aftale i uge 34. Der bliver en egenbetaling på 50 kr.

 1. Arkibaskurser i 2022

Der afholdes et kursus for henholdsvis begyndere og øvede samt et hjemmesidekursus. Det lokale på Ringe Bibliotek, som længe har været brugt, har desværre visse mangler. Vi prøver derfor om muligt at afholde kurserne på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. JH kontakter underviserne og spørger, om der kan kombineres med undervisning i at lave videoer og uploade videoer til Youtube.

 1. Nye vedtægter for Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening og Horne Lands Folkeminde-samlings Arkiv

Begge vedtægter blev godkendt. ID videresender til godkendelse i SLA.

 1. Veluxfonden

Vi har intet hørt og ser foreløbig tiden an.

 1. Eventuelt

JH undrer sig over, at vi kun har en revisor. IJ mener ikke, at der er faste regler om, hvor mange revisorer, der kræves.

AH spørger til tavshedspligt i foreningen. TL-J anser det ikke for værende noget problem, så længe der ikke er tale om personsager; bestyrelsesansvar er mere påkrævet i større foreninger.

I den forbindelse oplyser SAN, at hans arkiv i Strib har indført billedidentifikation, dog uden foto, men med personnavn.

AH efterlyste kursus i interviewteknik, men der lod ikke til at være det store behov.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Mandag d. 15. august 2022 kl. 14 i Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv, Horne Skole,

Skolevej 2, 5600 Horne.

NB: Indkørsel ad den vej, der hedder Vesterballe

15.05.2022

Ida Duedahl

****************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.15. marts  2022 kl.16.30 i Ryslinge Forsamlingshus

Deltagere: Steffen Høgild (SH), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN) og Ida Duedahl (ID)

Dagsorden:

 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 Siden sidst

Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening har fået ny formand og ny arkivleder.

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamlings nye vedtægter er sendt til SLA 31/1, og foreningen     er orienteret.

 1. Den økonomiske situation

Regnskab og status pr. 01.01.2022 blev godkendt.

IJ arbejder på at lave en blanket til indberetning af kørselsgodtgørelse.

 1. Arkibaskurser i marts 2022

Der er stadig en plads på begynderkurset 18/3. På generalforsamlingen  reklamerer vi  for det og  for fortsætterkurset 25/3, der er i fare for at blive aflyst p.gr. af for få tilmeldinger. JH og SAN     kører det første kursus, JH og IJ det andet, hvis det da gennemføres.

Den nye bestyrelse arbejder videre med at skaffe solafskærmning til vinduerne.

Falckarkivet

Arkivet består fortrinsvis af nyere materiale.

Stor tak til TL-J for at hente alle kasserne i Hvidovre og sortere dem kommunevis og til Odense

Stadsarkiv for husly.

 1. Veluxfonden

En ansøgning om tilskud til tre kurser er indsendt, men det er nok tvivlsomt, om den imødekommes, da fonden har skiftet fokus hvad formålet angår. Der forventes svar i april, og SH følger op på og afslutter forløbet.

 1. Generalforsamlingen

Hvad suppleanter angår, håber vi meget på, at nogen melder sig!

 1. Eventuelt

Assens Kommune ansætter en stadsarkivar i fuldtidsstilling, som også skal betjene kommunens

12 arkiver. Stillingen er tilknyttet museet.

IJ gør opmærksom på, at arkiverne i flg. arkivloven ikke må modtage elektronisk materiale, men kun materiale i papirform!?

Kulturarv Fyn har opfordret SLA-Fyn til at blive medlem. Det koster 500 kr. årligt. Det vedtoges at melde foreningen ind, idet vores medlemsarkiver på den måde kan føle sig repræsenteret.

Næste bestyrelsesmøde

    Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 14-16 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg

*******************************************************

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 27. januar 2022 kl. 10
i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg

Deltagere: Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN),
Ida Duedahl (ID) samt Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) on line  Afbud: Steffen Høgild (SH)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Siden sidst
IJ arbejder på at sammenlægge foreningens to bankkonti til én og undersøger
gebyrerne i forskellige pengeinstitutter m.h.p. at skifte bank.

3. Godkendelse af vedtægter for Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling (udsendt 07.01.2022)
Godkendt. ID indhenter en version uden rettelser, der videresendes til SLA.

4. Økonomien
Kassereren gennemgik regnskaberne for 2021 og 2022.
Den eneste indtægt i det kontingentfrie år 2021 var den fra sommerudflugten, derfor
underskuddet, og Jens Åge Petersens kursushonorar er først med i 2022; det indberettes
som B-indkomst.
Formuen er 63.000 kr.
Hos Weluxfonden er søgt om et tilskud på 30.000 kr. til tre kurser.
Normalt kontingent opkræves i foråret 2022.

5. Kurser
Vi udbyder et hjemmesidekursus og to Arkibaskurser for henholdsvis begyndere og
øvede i  marts 2022. JH laver aftaler med Jens Åge Petersen og Ringe Bibliotek ang. lokale.

6. Veluxfonden
Vores ansøgning er indsendt.

7. Generalforsamlingen
Afholdes tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19 på Kværndrup Kro med forudgående
bestyrelsesmøde kl. 16.30 incl. smørrebrød. TL-J træffer aftale med kroen og har i sit
bagland et forslag til en foredragsholder.

JH spørger Jens Åge Petersen, om han igen vil være dirigent.

IJ og JH laver indkaldelsen til generalforsamlingen.

På indkaldelsen reklameres for arkivalie-bytteordningen og for, at man på foreningens
hjemmeside kan angive, hvilke arkiver man medbringer materialer til. Også Falcks arkiv
omtales.

På valg er TL-J og ID for 2 år, IJ og JH for 1 år, alle villige til genvalg.  SH genopstiller ikke.
Nuværende suppleant SAN stiller op som bestyrelsesmedlem.

ID forhører, om Keld Riber og Jytte Raun er villige til genvalg som revisor og  revisorsuppleant.

8.Falcks arkiv
TL-J r. daværende kommuner. SLA-Fyn betaler transportudgifterne. Odense Stadsarkiv har
tilbudt at være afhentningscentral, og de arkivæsker, der ikke er afhentede 15. marts, tager
vi med til generalforsamlingen.

9. Eventuelt
Destinationer til en sommerudflugt overvejes til næste møde.

10. Næste møde
Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 16.30 på Kværndrup Kro.

28.01.2022
Ida Duedahl

***************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. september 2021 på Øhavsmuseet i forbindelse
med sommerudflugten
Deltagere: Steffen Høgild (SH), Ingemann Jensen (IJ), Tissel Lund-Jacobsen (Tl-J), Jens Haastrup (JH) og Ida Duedahl (ID)
Afbud: Svend Ankjær Nielsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
2. Siden sidst. Nye vedtægter for Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening.
Vedtægterne blev godkendt og videresendes af ID til endelig godkendelse i SLA.
3. Den økonomiske situation, herunder revideret regnskab for 2020.
Reviderede regnskaber for både 2020 og 2021 blev fremlagt af IJ
Bestyrelsen billigede IJ´s forslag om at sammenlægge foreningens to bankkonti til en konto.
IJ undersøger, om Arbejdernes Landsbank ikke opkræver gebyrer, som vi synes er for høje i
foreningens nuværende bank Sparekassen Sjælland-Fyn.
Kontingentopkrævningen ændres til, at arkiverne varskoes og bedes om selv at udskrive
deres kvittering, når de har betalt, i stedet for at bruge FI-kort-systemet som hidtil.
4. Skal vi afholde kurser i vinter?
Vi udbyder i efteråret to Arkibaskurser á 300kr, men uden tilskud, for hhv. begyndere og
øvede. Kurserne betales ved tilmeldingen og gennemføres ikke under ti tilmeldte. JH
kontakter underviser Jens Åge Petersen, og IJ forhører om lokalet på Ringe Bibliotek.
5. Veluxfonden
Hvis fonden åbner for ansøgninger, udfærdiger SH og IJ en sådan.
6. Generalforsamlingen. Hvem stiller op?
På valg er SH, IJ og JH. IJ og JH genopstiller, SH desværre ikke.
SH spørger Keld Riber og Jytte Raun om de er villige til genvalg som revisor og
revisorsuppleant.
Alle overvejer forslag til en foredragsholder.
7. Eventuelt
JH lægger billeder fra og referat af sommerudflugten til Øhavsmuseet på Face Book.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 14 på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Søndergade 3A,
5620 Glamsbjerg

*********************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.10. marts 2020 kl. 16.30 på Kværndrup Kro
Deltagere: Steffen Høgild (SH), Ingemann Jensen (IJ), Torben Heldbo (TH), Tissel Lund-Jacobsen
(TL-J), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN) og Ida Duedahl (ID)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
2. Siden sidst.
Vi diskuterede brugen af billeder til kommercielt brug (f.eks. årsskrift) og savner
retningslinjer fra SLA for den slags og for billeder på hjemmesider. Vi spørger Jens Aage
Petersen ved generalforsamlingen.
På SLA ́s hjemmeside er der ikke længere vejledning i at lave retningslinjer; måske er der en
ny udgave på vej?
Lokalarkivet i Strib er ved at fusionere med den lokale historiske forening og har sendt
forslaget til de nye vedtægter til SLA.
Krav til arkivlederuddannelsen blev også diskuteret.
3. Den økonomiske situation ved Torben.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Bestyrelsesmøder er ført under kursusudgifter og
sommerudflugten under medlemsorientering. Velux-pengene får vi først, når de respektive
kurser er afholdt. Vi foreslår et uændret kontingent.
4. Ellen Warring beder SLA-Fyn om at hjælpe med at finde en ny repræsentant til
Kulturmiljøråd Fyn, som er et underudvalg til Kulturarvfyn.
TL-J sidder i rådet som museumsrepræsentant og bifalder et arkivmedlem, som ved, hvad
arkiverne kan i forhold til rådets formål. Rådet holder møde hver 3. måned.
Vi prøver en repræsentant på generalforsamlingen.
5. Veluxfonden.
SH har endnu ikke kunnet få oplyst, hvornår vi kan søge igen.
6. Generalforsamlingen.
Forhåbentlig kan vi få valgt en suppleant.
Vi efterlyser forslag fra medlemmerne til årets udflugt. IJ tilbyder under alle
omstændigheder at arrangere en Det-Brune-Johanneskors-tur i Voldtofte.
7. Eventuelt.
Solafskærmningen i kursuslokalet på Ringe Bibliotek er stadig ikke på plads. SH rykker
endnu en gang.
IJ referede et par lokale sager, hvor det betalte sig at søge aktindsigt/oplysning om
projekterne.

På TH ́s arkiv har man været ude for, at en Arkibasregistrering pludselig forsvandt. Arkibas
erkendte problemet og arbejder på en løsning.
Ved den nye bestyrelses konstituering efter generalforsamlingen er TL-J villig til at overtage
næstformandsposten og IJ posten som kasserer.
Den afgående kasserer arrangerer et møde med banken og den nye kasserer.
8. Næste møde.
Tirsdag d. 19. maj kl. 14-16 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

*****************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.januar 2020 kl. 14 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Deltagere: Ingemann Jensen (IJ), Torben Heldbo (TH), Jens Haastrup (JH), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Svend Ankjær Nielsen (SAN) og Ida Duedahl (ID)

Afbud fra: Steffen Høgild (SH), som bestyrelsen sender sine bedste ønsker om god og snarlig bedring.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ellen Warring, Odense Bys Museer, og Rasmus Willaing Lock, Odense Stadsarkiv, er indtrådt som SLA-Fyns repræsentanter i Rigsarkiv Fyns brugerråd, efter at Johnny Wøllekær er trådt ud.

 1. Siden sidst

Intet at bemærke.

 1. Afholdte og kommende kurser

Efterårets kurser var ikke helt fyldt op, mens forårets har ventelister. Kurserne håndteres fortsat på bedste vis af TH og JH.

Efterårskurserne er betalt via Veluxfonden. Når forårskurserne er afviklet, sender JH besked til SH m.h.p. ansøgning til fonden om betaling.

 1. Nye kandidater til bestyrelsen

TL-J er villig til at stille op som kandidat til bestyrelsen.

 1. Regnskab

Regnskabet blev godkendt.

TH laver forslag til budget for 2021. Bestyrelsen foreslår, af kontingentet sættes op med 50 kr. til 250 kr. årligt til bl.a. kursusafviklingen, da Veluxfonden kun betaler underviserens løn.

 1. Generalforsamling 2020. Herunder bestyrelsens beretning

På valg til bestyrelsen er TH (som ikke er villig til genvalg) og ID. På valg som suppleant er TL-J (se pkt. 4) og SAN, som er villig til genvalg.

IJ laver indkaldelsen til generalforsamlingen, som TH sender ud sammen med kontingent- opkrævningerne, og JH sætter den på forsiden af foreningens hjemmeside. I indkaldelsen nævnes også den årlige ”byttebørs” for arkivalier.

IJ snakker med SH om forslag til henholdsvis dirigent og revisor.

Årets foredragsholder er historiker, forfatter og professor ved Aalborg Universitet Poul Duedahl, der vil fortælle om genforeningen. IJ medbringer PC og lærred.

Bestyrelsen har skrevet et forslag til beretning, som sendes til SH.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Umiddelfart efter generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt

I avisen Folkebladet, der udgives i Årup, har Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv en ugentlig artikel. Et af emnerne har været indretning af et ”Boye Bande sikret” rum i et hus i Voldtofte!                   IJ har skrevet en fin lille tryksag om ”Det brune Johanneskors i Voldtofte”.

16.01.2020  Ida Duedahl

******************************************

 Referat af bestyrelsesmøde d.3.oktober 2019 kl. 14

i Aastrup Folkemindesamling

Deltagere: Ingemann Jensen (IJ), Torben Heldbo (TH), Jens Haastrup (JH),

Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) og Ida Duedahl (ID)

Afbud fra: Steffen Høgild (SH) og Svend Ankjær Nielsen (SAN)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

 1. Siden sidst

Intet at bemærke.

 1. Evaluering af sommerudflugten

Alt i alt en spændende oplevelse.

 1. Henvendelse fra Rigsarkivet Fyn. Hvem har lyst?

SLA-Fyn har fået mulighed for at udpege en ny repræsentant til brugerrådet, efter at Johnny Wøllekær er trådt ud. IJ kontakter Ellen Warring, Odense Bys Museer, og Rasmus Willaing Lock , Odense Stadsarkiv, for at høre, om en af dem er interesseret.

 1. Kurser efterår/vinter

Der er pæn tilslutning til de to Arkibaskurser i efteråret. JH orienterer arkiverne om, at der stadig er ledige pladser på hjemmesidekurset.

IJ opfordrer til, at vi reklamerer mere for kurserne og også husker at gøre opmærksom på dem ved generalforsamlingen.

TH og JH et stadig tovholdere på kurserne. IJ træder gerne til, hvis de får brug for assistance.

Parkering for kursusdeltagerne i Ringe: stadig bag biblioteket på almindelige vilkår.

Vi har stadig penge fra Veluxfonden til to Arkibaskurser i forår 2020.

Vores kursustilmeldinger overholder persondataloven.

 1. SLA´s årsmøde 5.-6. oktober 2019

SAN deltager.

 1. Regnskab

Tages til efterretning. Faktura for sommerudflugten er dog endnu ikke modtaget.

TH udsender rykkere på ikke betalt kontingent.

 1. Oplæg til generalforsamling 2020

Kasserer Torben Heldbo ønsker efter 20 år på posten ikke at genopstille.

Generalforsamlingen  afholdes tirsdag d. 10. marts 2020 på Kværndrup Kro, som er booket.

TL-J undersøger, om Folkeuniversitetet i Århus har tilbud på foredrag om Genforeningen.

Som foredragsholder blev også foreslået Ole Buhl Nielsen, præst ved bl.a. Brahetrolleborg Kirke, der fortæller om slægten Reventlow.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 14.januar 2020 kl.14 i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Søndergade 3 A, 5620 Glamsbjerg.

 1. Eventuelt.

Voldtofte Ejerlav er kommet på Vejdirektoratets liste over nationale seværdigheder og må derfor bruge skiltet med det brune Johanneskors, og dertil er fremstillet plancher og foldere.

Voldtofte 5/10 Vedr. pkt 4, jeg har indsat Rasmus´ navn. Jeg har sendt en mail til Ellen og Rasmus og bedt dem overveje om de evt. vil indtræde.

04.10.2019  Ida Duedahl

*****************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2019 kl. 14.30
Hos: Ida, Kongebrovej 21, Middelfart
Deltagere: Steffen Høgild (SH), Jens Haastrup (JH), Torben Heldbo (TH), Svend Ankjær Nielsen
(SAN) og Ida Duedahl (ID)
Afbud fra: Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) og Ingemann Jensen (IJ)
Dagsorden:
1. Konstituering
Ingen ændringer i forhold til 2018
2. Godkendelse af referater fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde
Begge referater blev godkendt.
3. Evaluering af generalforsamlingen
En udmærket og velbesøgt generalforsamling. Vi vil fortsat bestræbe os på at få en interessant foredragsholder.
4. Siden sidst
IJ repræsenterede os ved Jørgen Thomsens afskedsreception d. 29. marts og JAN ved Hanne Hauges ditto d. 6. april i SLA
TL-J, SAN IJ og ID deltog ved lanceringen af den nye Arkibas-version på Odense Stadsarkiv d. 7. februar.

5. Ansøgning til VELUXFONDEN
Vi har søgt om 34.800 kr. til 6 kurser med 90 deltagere, men har endnu ikke fået svar.
SAN oplyser, at Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv har søgt midler til projektor og 3dscanner.
6. Kommende kurser
Vi tilbyder i oktober/november Arkibaskurser for henholdsvis begyndere og øvede samt et FaceBook-kursus og et WordPress-kursus for viderekomne. Hvis der er interesse, da også et WordPress-kursus for begyndere i foråret 2020.
Stor ros og tak til TH og JH for deres store arbejde med kursusafviklingen.
Mulighed for at mørklægge kursuslokalet på Ringe Bibliotek skulle omsider være etableret,
men SH checker ligesom han igen forsøger, om der kan etableres fri parkering ved biblioteket.

7. Sommerudflugt
Turen går til Psykiatrisk Museum i Middelfart onsdag d. 28. august. SAN og ID laver oplæg til invitation.
8. Regnskab
Ser fint og fornuftigt ud.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
10. Næste møde
Torsdag d. 3. oktober kl. 14 i Aastrup Folkemindesamling, Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Faaborg

*************************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 16.30 på Kværndrup Kro
Deltagere: Jens Haastrup (JH), Ingemann Jensen (IJ), Torben Heldbo (TH), Svend Ankjær Nielsen
(SAN), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) og Ida Duedahl (ID)
Afbud fra Steffen Høgild
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Den økonomiske situation. Ved Torben Heldbo
4. Godkendelse af vedtægter for Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening
5. Veluxfonden
6. Generalforsamlingen
7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst
Til dato er der kun tilmeldt 7 deltagere til Word Press-kurset d. 29/3, så vi prøver at
reklamere på generalforsamlingen.
3. Den økonomiske situation. Ved Torben Heldbo
Årsregnskabet har et underskud på 4.ooo kr. Sommerudflugten kostede 1.100 kr.
Domainenavnet, som de første år var gratis, begynder nu at koste penge.Tilskuddet fra
Veluxfonden er på 18.000 kr. Vi havde ingen deltagere og dermed ingen udgifter til årsog kredsmøderne. Den største udgiftspost er kurserne.
Budgettet for 2020 opererer med uændret kontingent (200 kr.) og blev godkendt.
4. Godkendelse af vedtægter for Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Forening
Forslaget blev diskuteret og godkendt. Bestyrelsen vil senere tage punkter om f.eks.
ophør og økonomi op til en generel diskussion.
5. Veluxfonden
Ansøgningsfristen er fremrykket til d. 10. april. TH tager kontakt til SH, som laver
ansøgningen til 6 kurser, altså samme kursusaktivitet som i år.
6. Generalforsamlingen
I formandens fravær gennemgik IJ forløbet. Til bestyrelsen genopstiller SH, IJ og JH.
TL-J og SAN ligeledes som bestyrelsessuppleanter. Keld Riber og Jytte Raun er villige til
genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Hvad foredragsholderen Niels Ole Frederiksens honorar angår, skal vi indberette det til
SKAT, med mindre han selv gør det.
www.slafyn.dk
SLA-Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
7. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 14 i Aastrup Folkemindesamling,
Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Faaborg.
8. Eventuelt
IJ anbefalede et vældig godt kursus i gotisk skrift, som LOF Vestfyn står for. Det koster
3.000 kr. for 12 deltagere.
Referent: Ida Duedahl

*****************************************

Referat af bestyrelsesmøde 10.12.2018 på Middelfart Byarkiv
Til stede: Steffen Høgild (SH), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN), Torben Heldbo (TH) og Ida Duedahl (ID)
Afbud fra Ingemann Jensen og Tissel Lund-Jacobsen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Regnskab
3. Afholdte kurser
4. Veluxfonden
5. Generalforsamling 2019. Herunder drøftelse af Svends forslag til foredrag
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
1. Siden sidst
På fremtidige dagsordener skal første punkt være: Godkendelse af referat fra sidste møde.
SAN refererede kort fra SLA´s årsmøde og generalforsamling. Savnede at der blev taget hul
på spørgsmålet om arkivering af digitale materialer, især de mere ”flygtige” som f.eks.
FaceBook og hjemmesider og retter henvendelse til SLA desangående. SAN gør i den
forbindelse opmærksom på hjemmesiden WayBackMachine: https://web.archive.org/, som kan finde hjemmesider tilbage i tiden.
SAN har forhørt hos SLA om, hvordan man kan fusionere to arkivforeninger, men det er vist en meget vanskelig sag.

2. Regnskab
Regnskabet balancerer tilfredsstillende. Der rykkes for enkelte manglende kontingtindbetalinger, og som noget nyt skal vi nu betale for domænenavn.
Tilskuddet fra Veluxfonden var på 18.705 kr.
3. Afholdte kurser
Blev afviklet tilfredsstillende. Der afholdes Arkibaskursus for begyndere 18.01.2019 og for
øvede 25.01.2019. Der er venteliste til WordPress hjemmesidekurset, som afholdes til
marts. FaceBookkursus kun en gang om året.
4. Veluxfonden
SAN kunne fortælle, at Strib lokalarkiv havde søgt 30.000 kr. til videoudstyr og fået 20.000
kr., som bruges til at lave små videoproduktioner, der kan anvendes til bl.a. QR-koder.
Vi diskuterede igen muligheden for at etablere lokal konsulentbistand til video og måske et
decideret kursus.
Vi holder øje med, om der fremkommer en opgørelse over, hvad fonden har ydet tilskud til
regionalt.
Og SH tager kontakt til Jørgen Thomsen ang. fondens langsommelige svarprocedure.
www.slafyn.dk
SLA-Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
5. Generalforsamling 2019
Afholdes på Kværndrup Kro tirsdag 12.03.2019 kl. 19
SAN laver aftale med højskolemanden Niels Ole Frederiksen, som holder sit foredrag om
Chr. X.
6. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag 12.03.2019 kl. 16 på Kværndrup Kro
7. Eventuelt
Forslag til sommerudflugten kunne være et besøg på Psykiatrisk Museum i Middelfart.
Vi hører, om generalforsamlingen har andre forslag.
Referent: Ida Duedahl

***************************************

Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2018 i Brahetrolleborg Sogns
Folkemindesamling
Til stede: Steffen Høgild (SH), Torben Heldbo (TH), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN) og Ida Duedahl (ID)
Afbud fra Ingeman Jensen og Tissel Lund-Jacobsen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Veluxfonden. Aktuel status. Skal vi søge flere midler til kurser i foråret? (Ansøgningsfristen er 15.10.2018)
3. Evaluering af sommerudflugten
4. Kurser efterår/vinter
5. Justering af kørselsgodtgørelse
6. SLA´s årsmøde 6.-7- oktober
7. Oplæg til generalforsamling 2019
8. Eventuelt
9. Næste bestyrelsesmøde
1. Siden sidst
Vi snakkede lidt om den nye persondatabeskyttelseslov, men foretager ingen ændringer i
vores praksis foreløbig.
2. Veluxfonden
Fonden har bevilget det ansøgte beløb, nemlig 34.800 kr. til afholdelse af kurser. SH tager
en snak med Jørgen Thomsen om projektets noget langsommelige svarprocedure.
Vi søger om tilskud til et hjemmesidekursus til foråret.
3. Evaluering af sommerudflugten
Trods det massive regnvejr har vi kun fået positive tilbagemeldinger.
Næste år påtænker vi et besøg på Nordvestfyn.
4. Kurser efterår/vinter
I skrivende stund er der pæn tilmelding til kurserne Facebook og sociale medier
12.10.2018, Arkibas for begyndere 19.10.2018, Arkibas for øvede 26.10.2018, Arkibas for
begyndere 18.01.2019 og Arkibas for øvede 25.01.2019.
Vi planlægger som sagt et hjemmesidekursus til foråret.
Kursuslokalet på Ringe Bibliotek kan stadig ikke mørklægges tilfredsstillende. SH tager
problemet op igen med kommunen.
5. Justering af kørselsgodtgørelse
Vi blev enige om at forhøje beløbet til 2,50 kr. pr. km for kørsel til møder og kursusafvikling
(Statens takst er 3,54 kr.)
I øvrigt balancerer foreningens regnskab tilfredsstillende.
Regnskabet sættes for fremtiden på dagsordenen som fast punkt.
6. SLA´s årsmøde 6.-7- oktober
SAN deltager og refererer til den øvrige bestyrelse.
7. Oplæg til generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes formentlig på Kværndrup Kro, som vi plejer. Datoen
fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
SAN undersøger, om højskolemanden Niels Ole Frederiksen fra Middelfart vil komme med sit foredrag om Christian X.
8. Eventuelt
Den af foreningens to computere, der anvendes til regnskabsbrug, er brudt sammen. TH
anskaffer en ny og sørger for at fjerne følsomme oplysninger inden kassation.
9. Næste bestyrelsesmøde
Holdes på Middelfart Byarkiv, Algade 8, 5500 Middelfart mandag 10. december 2018 kl. 14.
Referent: Ida Duedahl

**********************************************

Referat af bestyrelsesmøde 17. april 2018 på Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Til stede: Steffen Høgild (SH), Torben Heldbo (TH), Ingeman Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Svend Ankjær Nielsen (SAN) og Ida Duedahl (ID).
Afbud fra Tissel Lund-Jacobsen (TL-J)
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen
3. Evaluering af generalforsamlingen
4. Siden sidst
5. Ansøgning til Veluxfonden
6. Kommende kurser
7. Arkivdag/udflugt
8. Eventuelt
1. Konstituering
Genvalg på alle poster og velkommen til suppleant Svend Ankjær Nielsen.
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen
Godkendt.
3. Evaluering af generalforsamlingen
Bestyrelsen er godt tilfreds, og forskningsleder Mads Runges foredrag om de nyeste arkæologiske udgravninger i Odense var spændende.
Der var god afsætning på arkivalierne fra ”byttebørsen”, måske takket være varslingen på foreningens hjemmeside og Søren Skovs opfordring til at tage ikke afhentede arkivalier med til arkiverne i ens egen kommune.
4. Siden sidst
SH og TH repræsenterede foreningen ved Horne Folkemindesamlings 90 års jubilæum.
5. Ansøgning til Veluxfonden
SH´s forslag på 34.800 kr. til afholdelse af 6 kurser blev godkendt. Det svarer nogenlunde til, hvad vi afholdt sidste år.
Desuden søger vi 20.000 kr. til konsulentbistand fra Odense Stadsarkiv vedr. scanning af billeder og dokumenter. Flere arkiver kan sagtens gå sammen og dele et konsulentbesøg (2 timer). Honoraret kan også dække, at konsulenten tager et arkivs materialer med hjem til overspilning. Prisen er 300 kr. pr påbegyndt time. Jørgen Thomsen skal kontaktes før ansøgning!
6. Kommende kurser
JH forhører, hvornår Jens Åge Petersen og Dorthe Skriver kan undervise i efteråret, helst september, og TH undersøger, hvornår lokalet på Ringe Bibliotek er ledigt.
7. Arkivdag/udflugt
SH tager kontakt til TL-J for aftale om udflugt til Vikingemuseet Ladby (evt. inkl. Besøg på Munkebo Bakke) d. 23. eller 30. august. TL-J kan derefter uddelegere den praktiske forberedelse til bestyrelsen. Hun vil gerne hjælpe , men er meget optaget i øjeblikket.
8. Eventuelt
IJ fortalte om sit arkivs aftale med en lokal genbrugsbutik om at give arkivet besked om indleverede malerier og arkivalier og ikke mindst besked om, hvor de kommer fra. Det kan i mange tilfælde bidrage til opklaring af lokalhistoriske spørgsmål og er måske en idé til efterfølgelse.
Kun få arkiver mangler at betale kontingent. Der var ingen yderligere bemærkninger til foreningens økonomi.
Næste møde: Tirsdag d. 2. oktober i Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling.
Referent: Ida Duedahl

*************************

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 16.30 på Kværndrup Kro
Til stede: Steffen Høgild (SH), Torben Heldbo (TH), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J), Ingemann Jensen
(IJ), Ida Duedahl (ID) og Jens Haastrup (JH) fra pkt. 3
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Den økonomiske situation. Ved TH
3. Veluxfonden. Ansøgningsfrist 15/4. Hvad skal vi søge om?
4. Generalforsamlingen
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt
1. Siden sidst
SH, Th og TL-J har deltaget i SLA´s regionale orienteringsmøde om Arkibas i Odense. Det var en stor mundfuld; der bliver meget at lære.
2. Den økonomiske situation. Ved TH
Regnskab og budget blev godkendt
3. Veluxfonden. Ansøgningsfrist 15/4, Hvad skal vi søge om?
Vi regner med, som sidste år, at søge til 4 Arkibaskurser samt 1 Facebookkursus og 1
hjemmesidekursus afhængig af Velux´s kriterier.
Efter en bred snak om behovet for kurser i scanning blev vi enige om at søge 20.000 kr.
som et forsøg. På generalforsamlingen forhører vi, om der er interesse for at få
konsulentbistand til scanning lokalt.
4. Generalforsamlingen
Intet at bemærke
5. Næste bestyrelsesmøde
Aftales efter generalforsamlingen
6. Eventuelt
Angående links på SLA-Fyns hjemmeside foreslog ID, at Fynske årbøger ændres til
www.histfyn.dk og at vi linker til SLA´s lukkede Facebookside
Ida Duedahl
referent

******************************

Referat af bestyrelsesmøde på Aastrup Folkemindesamling 05.12.2017
Til stede: Steffen Høgild (SH), Jens Haastrup (JH), Ingemann Jensen (IJ), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) Torben Helbo (TH) og Ida Duedahl (ID)
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Afholdte kurser. Skal vi tilbyde flere kurser i vinter?
3. Veluxfonden. Afrapportering vedr. anvendelse af tilskud: deltagere, billeder, regnskab
4. Generalforsamling 2018. Foredragsholder?
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt

1. Siden sidst
SH deltog i SLA´s årsmøde 7.-8. oktober.
Assens havde igen god succes på Arkivernes Dag 11. november. Aastrup valgte, som altid, at deltage i Bøgebergmessen.
2. Afholdte kurser. Skal vi tilbyde flere kurser i vinter?
Der var venteliste til Arkibaskurset for begyndere. Vi gentager det i marts 2018. Vi afholder også et Arkibaskursus for viderekomne, ligeledes i marts. JH kontakter underviser Jens Åge Petersen ang. datoer.
Vi tilbyder ikke kursus i de nye funktioner, der kommer i Arkibas i 2018, idet SLA holder flg. orienteringsmøder om emnet: 15. januar i Maribo, 16. januar i Ringsted, 31. januar i Aabenraa, 7. februar i Odense, 21. februar i Herning og 15. marts i Aalborg. Alle steder kl. 18-21.
3. Veluxfonden. Afrapportering vedr. anvendelse af tilskud: deltagere, billeder, regnskab
JH sender fotos og oversigt over antal kursister og deres aldersfordeling på de kurser, vi har afholdt, til SH.
Det er vores fornemmelse, at der i stor udstrækning sker en vidensdeling i de enkelte arkiver efter kurserne.
4. Generalforsamling 2018. Foredragsholder?
Generalforsamlingen afholdes 13. marts 2018. TH og ID er på valg. De er begge villige til
genvalg. TL-J modtager også genvalg som suppleant.
TH sender indbydelsen ud i slutningen af januar. ID undersøger, om kollega i naboarkivet er villig til at stille op som suppleant.
En del forslag til foredragsholdere kom frem. Vi blev enige om, at emnet skulle være de nyeste arkæologiske udgravninger i Odense; TL-J kontakter Odense Museum herom.
Samtidig blev det besluttet, at sommerudflugten 2018 går til Vikingemuseet Ladby.
5. Næste bestyrelsesmøde
Mødet afholdes 13.03.2018 kl. 16.30 umiddelbart før generalforsamlingen.
I mødeindkaldelsen opfordres arkiverne til at ”indberette” til vores hjemmeside, hvis de har materiale med til andre – og i så fald hvilke – arkiver. Det kan ske på .
Vi opfordrer også arkiverne til at aflevere materialet med så mange oplysninger som muligt og, at arkiverne tager ikke afhentet materiale med retur.
6. Eventuelt
Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for flere tiltag i foreningens regi i form af f.eks.
arrangementer.
Der var ingen kommentarer til hverken regnskabet vedr. Veluxtilskuddet eller til det generelle regnskab (som endnu ikke er afsluttet).
IJ arbejder med at forsikre arkiverne i sit område og har p.t. et tilbud på 16.000 kr. (ulykke og løsøre).

08.12.2018
Ida Duedahl
sekretær

——————————————————————————————————————————-

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv 3. oktober 2017 kl. 14
Tilstede: Torben Heldbo (TH), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Steffen Høgild (SH).
Afbud fra: Ida Duedahl og Tissel Lund-Jacobsen
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Veluxfoden.
3. Evaluering af sommerudflugt.
4. Kurser, herunder hjemmesidekursus.
5. SLA´s årsmøde.
6. Oplæg til generalforsamling 2018.
7. Næste bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt.
1. Siden sidst.
TH oplyste, at de fleste medlemmer har betalt kontingent, og at der er udsendt rykker til de øvrige. Nogle har øjensynligt ikke set den vedhæftede opkrævning. Næste år udsendes en faktura.
IJ oplyste, at arkivet har deltaget i et Modstrømsprojekt, som er afholdt på et ikke nedlagt trinbræt på Assensbanen. Et projekt om selvsåede æbletræer langs banen har medført en smagskonkurrence mellem 14 æbler. Nogle af træerne er sat i produktion på Assens Planteskole.
2. Veluxfoden.
SH oplyste, at den ansøgning som SLA Fyn har indsendt til Veluxfonden er godkendt. Det drejer om 20.800 kr. til afholdelse af 4 EDB-kurser i efteråret. Vi venter nu blot på udbetalingen af pengene.
Ingen andre bestyrelsesmedlemmer har ansøgt om støtte fra Veluxfonden.
3. Evaluering af sommerudflugt.
Sommerudflugten var en stor succes med 50 deltagere og er blevet meget positivt modtaget af deltagerne.
Til næste års udflugt foreslås en tur til Vikingemuseet Ladby.
4. Kurser, herunder hjemmesidekursus.
Facebook kurset har været afholdt med 12 deltagere og var en succes.
Arkibaskursus udbydes i oktober og november for henholdsvis begyndere og øvede.
Dorthe Skriver har givet tilsagn om at undervise på hjemmesidekursus. Kurset er nu fastlagt til den 24. november.
5. SLA´s årsmøde.
SH deltager som den eneste i årsmødet. Og refererer på næste bestyrelsesmøde.
6. Oplæg til generalforsamling 2018.
Generalforsamlingen afholdes på Kværndrup Kro. Der er bestilt lokale til d.13. marts 2018. Jørgen Thomsen kontaktes til at være ordstyrer. Erland Porsmose er foreslået som foredragsholder.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5. december hos Aastrup Folkemindesamling, Præstegårdsvej 12, 5600 Faaborg.
8. Eventuelt.
Intet noteret.

Steffen Høgild
12-10-2017.
www.slafyn.dk

———————————————————————————————————————————–

Referat af bestyrelsesmøde hos Ida, Middelfart, 18.04.2017
Til stede: Torben Heldbo (TH), Jens Haastrup (JH), Steffen Høgild (SH), Ingemann Jensen (IJ), Tissel Lund-Jacobsen (TL-J) og Ida Duedahl (ID)
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde
3. Evaluering af generalforsamlingen
4. Siden sidst
5. Kommende kurser
6. Arkivdag/udflugt
7. Hjemmeside
8. Godkendelse af Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkivs vedtægter
9. Eventuelt
10. Næste møde
1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Steffen Høgild, formand
Ingemann Jensen, næstformand
Torben Heldbo, kasserer
Ida Duedahl, sekretær
Jens Haastrup, kursusansvarlig
Tissel Lund-Jacobsen, suppleant
ID orienterer SLA
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde
Begge referater blev godkendt.
JH udsender generalforsamlingsreferatet til vores medlemmer.
ID forhører Jytte Raun om, hvorvidt det er i orden, at hun blev genvalgt som revisorsuppleant uden at have været til stede.
3. Evaluering af generalforsamlingen
Der var almindelig tilfredshed. Kun ærgerligt at stadsarkivar Lene Wuls meget entusiastiske foredrag måtte undvære Aagaards glaspladebilleder. Fremtidigt medbringer bestyrelsen en fremviser for alle tilfældes skyld.
4. Siden sidst.
SH venter sig meget af godt af SLA´s partnerskabsaftale med Velux Fonden på op til 1 mill. Kr. til uddeling i 2017. SLA udsender i april en nærmere vejledning i, hvordan man søger, om ansøgningsfrister, beløbsrammer og hvilke aktiviteter, der falder ind under aftalen. (Se i øvrigt OmSLAget 2017 nr.1 side 4-5).
www.slafyn.dk
SLA – Fyn
Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn og omliggende øer
Bestyrelsen havde en længere snak om formidling, herunder om foreningen skal have en side på Face Book. Der blev enighed om hellere at styrke arkivernes egne Face Book-sider og gerne afholde kurser i dette. En god idé er at linke fra Arkiv.dk til Face Book.
5. Kommende kurser
Vi afholder, som vi plejer, 2 Arkibaskurser i oktober/november på Ringe Bibliotek ; JH kontakter Jens Åge Petersen for mulige datoer, og derefter aftaler TH med biblioteket. SH tager kontakt til Ringe Kommune for at få en form for mørklægning i undervisningslokalet samt parkeringstilladelse for kursisterne.
Face Book-kurset udbydes til efteråret med TL-J som underviser.
SH ser gerne, at hele bestyrelsen kommer på Word Press-kursus. Indtil videre vedligeholdes hjemmesiden af TH, JH og SH.
6. Arkivdag/udflugt
Årets udflugt bliver en tur med Fåborg-Korinth-veteranbanen, om muligt 26. eller 27. august: man mødes ved Pipstornskoven og tager toget til Korinth og retur. Man medbringer selv eftermiddagskaffen. TL-J og TH udsender et oplæg ultimo maj, og indbydelser udsendes medio juni.
7. Hjemmeside
TH, JH og SH mødes og tilretter diverse faktaoplysninger.
8. Godkendelse af Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkivs vedtægter
Godkendt. ID giver besked til arkivet.
9. Eventuelt
ID opfordrer til, at vi så vidt muligt anvender foreningens logo på al udgående post.
SH foreslår, at vi overvejer at lægge fotos af bestyrelsen på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil fremtidigt være forsynede med navneskilte (logo + personnavn), når vi ”optræder uden for huset”. ID forsøger at lave dem.
10. Næste møde
På Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg, tirsdag 03.10.2017 kl. 14.
Vi tilstræber i øvrigt at holde møderne på skift på vores respektive arkiver.

Ida Duedahl
Sekretær
19.04.2017
www.slafyn.dk

————————————————————————————————————————————–

SLA-Fyn bestyrelsesmøde På Kværndrup Kro 14-3-2017.
Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP),
Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Steffen Høgild (SH).
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Den økonomiske situation ved Torben.
3. Generalforsamling herunder valg.
4. Eventuelt.
1. Siden sidst.
Der var ikke sket meget siden sidste møde 10. januar. Der har dog været afholdt 2 ekstra
Arkibaskurser med fuld belægning. Kursisterne har efterlyst en facitliste til kursernes opgaver.
Parkeringsbeviser til at lægge i kursisternes biler (der er 3-timers parkering ved Ringe Bibliotek, hvor
kurserne afholdes, og kurset varer 7 timer) er blevet efterlyst. Dette kan ikke lade sig gøre. Der er
desuden planer om at ophæve tidsparkeringen.
ID rejste spørgsmålet, om der burde ske en evaluering af kurserne. Det har tidligere været prøvet at
udsende skemaer, men der kom ingen tilbagemeldinger. Evaluering er derfor opgivet.
2. Den økonomiske situation ved Torben.
Økonomien er næsten uændret. 2016 udviste et underskud på 2.707 kr. Underskuddet var
budgetteret til 5.600 kr. Budgettet for 2017 udviser et forventet underskud på 8.300.
Formuen nedbringes hermed systematisk, som vedtaget af bestyrelsen. Kontingentet for
medlemmerne er fastsat uændret for 2017.
3. Generalforsamling herunder valg.
Generalforsamlingen blev planlagt på forrige bestyrelsesmøde. Der er ikke noget at ændre. Heller
ingen nye kandidater til posterne som er på valg.
4. Eventuelt.
Intet noteret.
Steffen Høgild
Sekretær.

 

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Skt. Klemensskolen 10-1-2017

 

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Ingemann Jensen (IJ), Jens Haastrup (JH), Steffen Høgild (SH).

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Kursus. Planlægning af nye kursus.
 3. Oplæg til generalforsamling 2017
 4. Tidspunkt
 5. Underholdning
 6. Valg
 7. Økonomi
 8. Hjemmeside, fremtid?
 9. Eventuelt

 

 1. Siden sidst

IJ fortalte at man i Assens arbejder på at finde steder til afholdelse af Modstrøms -arrangementer. Et eksempel er Assensbanen, der er intakt og kan benyttes på skinnecykel. Andre er Lusehøj ved Voldtofte og Lystanlægget samme sted. JH nævnte at Svendborg-Faaborg banen i år har 100 års jubilæum.  TH havde været til afskedsreception for Ruth Jensen i Fåborg.

SH spurgte om det Modul 2 kursus, som afholdes af SLA i Svendborg d. 16. og 23. januar, er i samarbejde med os? Det er det ikke. Derfor er både annoncering og afvikling udelukkende på SLA´s foranledning og ansvar. Modulkurserne udbydes på denne måde 4 steder i landet

 1. Kursus. Planlægning af nye kursus.

Bestyrelsen vedtog, at SLA Fyn fremover overlader udbud og afvikling af modulkurserne til SLA. Vi vil foreløbigt koncentrere os om at udbyde Arkibas- og hjemmesidekurser.

 1. januar er der Arkibaskursus for øvede i Ringe og d. 20. januar er der kursus for nybegyndere samme sted. Selvom deltagerantallet er hævet til 15-16, hvilket er det absolutte maksimum for lokalet, er der så stor efterspørgsel af kurserne, at vi bliver nødt til at afholde 2 kurser mere inden foråret.

De fleste tilmelder sig via hjemmesiden. Når deltagerne tilmelder sig hos HOP, får de besked om, at de er optaget på kurset og til sidst opkrævning af kursusafgift.

 1. Oplæg til generalforsamling 2017

Tidspunkt

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 14. marts kl. 19.00 på Kværndrup Kro. Forud for generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde kl. 16.30 samme sted.

Underholdning

Jørgen Thomsen har lovet at være ordstyrer ved generalforsamlingen. Stadsarkivar Lene Wul, Kolding Stadsarkiv, kommer med et indlæg om sit arkiv og Aagaards billeder.

Valg

På valg til bestyrelsen er Mogens Jensen (modtager ikke genvalg), Hans odde Poulsen (modtager ikke genvalg) og Steffen Høgild.

På valg som suppleanter er Ingemann Jensen og Jens Haastrup. Begge er villige til at stille op til valg i bestyrelsen.

På valg som revisor er Keld Riber.

På generalforsamlingen drøftes om bestyrelsen fremover igen skal holde et årligt møde med arkivsamvirkerne.

 1. Økonomi

TH er ved at færdiggøre årsregnskabet og lave budget for 2017. Der mangler stadig kontingentbetaling fra enkelte medlemmer, samt betaling til Jens Aage af ca. 8.000 kr.

Årsregnskabets resultat bliver bedre end sidste år. Der forventes et underskud på ca. 2.000 kr. hvilket også er bedre end budgetteret.

 1. Hjemmeside, fremtid?

Hjemmesidens fremtid blev drøftet. De 2 mest erfarne hjemmesidebrugere forlader jo bestyrelsen. Ansvaret overlades umiddelbart til SH, som dog hurtigst muligt vil prøve at inddrage øvrige bestyrelsesmedlemmer i vedligehold og drift af siden. De afgående bestyrelsesmedlemmer stiller sig heldigvis til rådighed med gode råd og hjælp. HOP har lovet at færdiggøre administrationen af de 2 kommende Arkibaskurser i feb.-marts.

 1. Eventuelt

IJ nævnte, at man i Assens havde fået indføjet i vedtægterne, at kommunen forpligter sig til at bevare og opbevare arkivmaterialet korrekt og forsvarligt i tilfælde af at et lokalarkiv nedlægges.

MJ er tilbage fra vinterferie d. 8. marts.

 1. november 2016

Referat
SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv Skt. Klemensskolen 12. oktober 2016
Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Jens Haastrup (JH), Steffen Høgild (SH).
Afbud fra: Ingemann Jensen

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Kursus: a. Evaluering.
b.Planlægning af nye kursus
3. SLAs årsmøde
4.Oplæg til generalforsamling 2017
5. Hjemmeside
6. Evaluering af efterårsudflugt
7. Eventuelt

 1. Siden sidst
  Intet noteret.
 1. Kursus
  a. Evaluering
  Arkibaskursus for nybegyndere forløb godt med 13 deltagere. Nogle havde slet ingen erfaring, men alle kunne bruge computeren.
  Arkibaskursus for øvede afholdes d.28/10. Kurset er fuldt besat og har 15 tilmeldte. Der er imidlertid mange flere, som ønsker at deltage i dette kursus.
  Der har været problemer med tilmeldingen over hjemmesiden. HOP har haft problemer med at få registreret deltagerne, efterhånden som de tilmeldte sig. Det blev besluttet, at vi forsøger samme metode igen til næste kursus: tilmelding på hjemmesiden eller på mail til HOP.
  Modulkurset i Nr. Broby har foreløbigt 6 tilmeldte. Kurset er nu aflyst.b. Planlægning af nye kursus
  På grund af stor interesse for Arkibaskurserne er der lavet aftale med Jens Åge Petersen og Ringe Bibliotek om 2 nye kurser: Den 13/1 2017 afholdes kursus for øvede (p. gr. a. den lange venteliste) og 20/1 2017 for nybegyndere.
  Deltagerantallet på Arkibaskurserne er hævet fra 12 til 14. Det har været hensigten at der højst måtte tilmeldes 2 pr. arkiv til et kursus, men arkiverne vil ofte have flere deltagere på kursus samtidig. Vi prøver derfor at lade alle tilmelde sig.
  Det forsøges at arrangere Modulkursus 2.1 i februar-marts.
  Aflønning til indlederne på Modulkurserne kan aflønnes via Folkeuniversitetet. Taksten er 2.300 kr. pr. time + kørsel. Det undersøges om aflønningen kan ske via Historiens Hus.
  Modulkurserne drøftes på generalforsamlingen 2017.Vi prøver at arrangere 2 Arkibaskurser i foråret. ID henstillede at vi bruger vores logo på indbydelser til kursus m. m.3. SLAs årsmøde.
  Det var kun MJ som havde deltaget i SLAs årsmøde 2016. Mødet var meget vellykket med så stor tilslutning, at man næsten havde været for mange til rammerne i Middelfart. Et spændende indlæg kom fra en tidligere stewardesse, som havde interviewet 26 tidligere kolleger. Dette var blevet til en bog: Vi var de første – stewardessen som danmarkshistorie. I bogen fortælles 4 stewardessers historie. Indlægget viste, hvor vigtigt det er at lad folk fortælle, mens de kan.
  Der er tilnærmelser mellem ODA (Organisationen Danske Arkiver) og SLA. Der kan samarbejdes om enkeltsager, men en sammenlægning er ikke forventelig.
  Rigsarkivet orienterede om besparelser, som har resulteret i afskedigelser og nedsat åbningstid.
  Historiens Hus har også fået beskåret åbningstiden. MJ understregede, at det er et virkeligt godt møde, som burde udbredes mere.
 1. Oplæg til generalforsamling 2017
  SLA Fyns generalforsamling afholdes 14. marts kl. 19.00 på Kværndrup Kro.På valg til bestyrelsen er Mogens (ønsker ikke genvalg), Hans (ønsker ikke genvalg) og Steffen.SH kontakter Stadsarkivar Lene Wul, Kolding Stadsarkiv vedr. et indlæg om stadsarkivet og Aagaards billeder. (Træffes efter efterårsferien). MJ beder Jørgen Thomsen, om han vil være ordstyrer på generalforsamlingen.
 1. Hjemmeside
  Hjemmesiden blev gennemgået. Enkelte skønhedsfejl blev fundet, og de forsøges rettet.
 1. Evaluering af efterårsudflugt
  MJ og JH var med på udflugten til Torø. I alt var der 20 deltagere. Ingemann gav et velforberedt, grundigt og spændende foredrag under turen øen rundt. Der skal lyde en stor ros til Ingemann for hans indsats.
 1. Eventuelt
  Regnskabet er tilfredsstillende. Egenkapitalen er 78.900 kr. Der er dog stadig manglende betalinger af kontingent. Netbanken er endnu ikke overgået til erhvervskonto. Som udflugt i 2017 blev foreslået besøg i skolestuen i Gærup, køretur med veterantog på Korinthbanen til Faaborg og rundtur i Piptornsskoven.
  Det årlige møde med Arkivsamvirkerne er udskudt på ubestemt tid. Dette skyldes  den svigtende interesse fra arkivernes side. Forholdet drøftes på generalforsamlingen. Ruth Jensen har bedt bestyrelsen om at finde en afløser for hende i Kulturmiljøråd Fyn. Vi prøver. Hans kontakter museumsinspektøren i Faaborg.

Steffen Høgild

Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv,
Skt. Klemensskolen 22. juni 2016

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Torben Heldbo (TH), Ingemann Jensen (IJ), Steffen Høgild (SH). Afbud fra: Ida Duedahl, Hans Odde Poulsen, Jens Haastrup

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Kursus.
 3. Sommerudflugt.
 4. Økonomi
 5. Arkibaskursus i Ringe.
 6. Eventuelt

1. Siden sidst
Mogens arbejder med forbedring af hjemmesiden, bl. a. med tilmeldingsmodul til kurserne. Det blev drøftet om man skulle lave et særligt bestyrelsesmødereferat med henblik på publicering på hjemmesiden. Det blev bestemt, at man generelt udsender det almindelige referat. Er der noget man ikke ønsker udsendt aftales det på bestyrelsesmødet.

Kursus.
Modulkursus 1, dag 2 (Lokalarkivets samlinger og deres bevaring) afholdes på Broby Sportsefterskole 5. november kl. 9-15.30. Underviser er konserveringstekniker Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet.
Fremtidige nye kurser kunne være brug af sociale medier og indsamling af digitale fotos til en database i Arkibas.

3. Sommerudflugt.
Den planlagte sommerudflugt til Svelmø må af praktiske årsager aflyses i år, men søges gennemført på et senere tidspunkt.
IJ foreslog, at der i stedet kunne laves en udflugt til Torø ved Assens. Torø har en spændende historie fra den tid, da den var ejet af Harald Plum, som iværksatte forskellige bygningsværker på øen.  I dag er Torø landfast med Fyn og kan besøges til fods. Der er adgang fra landsbyen Torø Huse. Torø ejes i dag af Københavns Lærerforening, som har 3 kolonihuse på øen.
Ingemann vil selv stå for rundvisningen og arrangerer, at besøget kan afsluttes med kaffe.
Datoen er som tidligere planlagt d.20. august.

4. Økonomi.
Torben fremlagde et foreløbigt regnskab, hvoraf det fremgik, at den aktuelle økonomiske situation var tilfredsstillende. Underviserne på de afholdte kurser er betalt.

5. Arkibaskursus i Ringe.
Der er arrangeret 2 Arkibaskurser i efteråret på Ringe Bibliotek.  30. september er der kursus for begyndere og 28. oktober for øvede. Begge kurser omfatter både arkivalier og billeder. Undervisningen varetages som vanligt af Jens Åge Petersen. Det er ikke muligt at opnå solafskærmning i undervisningslokalet. Måske kan et andet lokale på biblioteket anvendes?

6.Eventuelt
Intet noteret.

Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv,
Skt. Klemensskolen 13. april 2016

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Steffen Høgild (SH).

Afbud fra: Ingemann Jensen og Jens Haastrup

Dagsorden:

 1. Konstituering.
 2. Siden sidst.
 3. Kommende kursus.
 4. Arkivdag/udflugt.
 5. Hjemmeside og logo.
 6. Eventuelt.

1. Konstituering.

Bestyrelsesposternes besætning er uændret i forhold til sidste år.

 1. Siden sidst.

Hans, Mogens og Steffen har været på hjemmesidekursus og er alle oprettede som administratorer. I fællesskab vil de forvalte og udvikle hjemmesiden.

 1. Kommende kursus.

Modul 1 dag 2 afholdes på Broby Sportsefterskole d. 5/11. Underviser er Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet.

Der afholdes 2 Arkibaskurser, som både omfatter billeder og arkivalier. Jens Åge underviser.

30/9 er der kursus for begyndere. 28/10 er der kursus for øvede brugere.

Der arbejdes med at modernisere indbydelsen til kurserne. Kan der laves elektronisk tilmelding via hjemmesiden? SH prøver at arbejde med opgaven. Kursusopslagene er færdige sidst i august.

Arkivledelse er et tema, som måske skal tages op. Underviser kan være en museumsinspektør.

 1. Arkivdag/udflugt.

Der arrangeres en udflugt d. 20/8 til Svelmø med rundvisning og lokalhistorisk gennemgang. Jens Haastrup arrangerer turen. Skal vi starte om formiddagen og medbringe madkurv?

 1. Hjemmeside og logo.

Logoet er godkendt og lægges på hjemmesiden.

Hjemmesiden gennemgås kritisk og tilrettes.

Punkter som der arbejdes med:

 • Medlemmers kontakt til bestyrelsen:
 • E-mail
 • Henvendelse til kassereren om indmeldelse af nye medlemsforeninger
 • Tilmelding til kurser og arrangementer.
 1. Eventuelt.
  Intet noteret.

Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 SLA-Fyn bestyrelsesmøde Kværndrup Kro 10. marts 2016

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Ingemann Jensen (IJ), Ruth Jensen (RJ) Høgild (SH).
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Oplæg til generalforsamling
A. Regnskab og økonomi.
B. Formandens tale.
3. Brevhoved. Ida har fremsendt nogle forslag, som vi skal tage stilling til.
4. Eventuelt.
1. Siden sidst.
Hjemmesidekurset var så populært, at der opstod venteliste og gentages derfor 1. april.
12. marts afholdes Modul 1, dag 1 Arkivadministration i Nr. Broby med 12 deltagere.
TH arbejder sammen Jens Åge Petersen på en vejledning til Arkibas.
Der har været ønske om kortere interval mellem kursusdagene i henholdsvis Modul 1 og 2. Dette vil bestyrelsen prøve i foråret 2017.
Ingemann afholder Arkibaskursus med Jens Åge Petersen. Eventuelt bruges 2 instruktører ved stort hold.
Vedr. vedtægtsændringer fremsendt af Vester Aaby til godkendelse, skal det undersøges om det er SLA eller SLA-Fyn som skal godkende ændringer af lokalafdelingernes vedtægter.
2A.
Der budgetteres igen for 2017 bevidst med underskud. Underskuddet bruges til at billiggøre kurserne
2B
Godkendt af bestyrelsen.
3. Logo
Der var enighed om at bruge det fremsendte logo med farver.
Det vil være en god idé at lave en mail-box på hjemmesiden, så medlemmene kan skrive til bestyrelsen.
4. Eventuelt.
Ruth genopstiller ikke som suppleant.
Hun er medlem i Kulturmiljørådet som er nedsat af Kulturregion Fyn for at kontrollere kommunernes aktiviteter. Ruth forsætter i rådet yderligere 1 år.
Forslag til suppleant udbedes på generalforsamlingen.
ID nævnte at der i kursusmateriale henvises til ”Den gule håndbog”. Denne findes ikke i fysisk form, men kun i elektronisk udgave på SLA’s hjemmeside.

Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Skt. Klemensskolen 12. november 2015

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Ingemann Jensen (IJ), Steffen Høgild (SH).
Afbud fra: Ruth Jensen
Dagsorden:
1. Siden sidst. Flere af os har været til årsmøde i SLA.
2. Planlægningen af kommende kurser.
3. Oplæg til generalforsamling.
4- Oplæg til kommende fællesmøde med Arkivsamvirkerne.
5. Eventuelt
1. Siden sidst. Flere af os har været til årsmøde i SLA.
ID, MS og SH Har deltaget i SLA´s årsmøde i Middelfart i oktober. De var meget tilfredse med mødet. Der var mange interessante emner og en god debat.
Der har været afholdt 2 Arkibaskurser med tilfredse deltagere.
I Assens afvikles Arkibas 0 i uge 47 med 20 deltagere på Aktivcentret i Glamsbjerg.
På lørdag d. 14. november er der kursus i Broby. Der var planlagt 2 kurser: kursus 0 og modul 3.2 (billeder II). Kursus 0 er aflyst p. gr. a. manglende tilmelding, mens modul 3.2 afvikles med 11 deltagere.
HOP starter kurset og SH afslutter. ( Deltagerne var godt tilfredse, men der blev ytret ønske om at begge dage i et modul blev afviklet med 2- 3 ugers mellemrum).
2. Planlægningen af kommende kurser.
I 2016 starter vi forfra med kursusrækken.
12. marts startes med kursus 1.1 arkivadministration. Der er lavet aftale med Broby Sportsefterskole. SH starter og følger kurset hele dagen. Underviser: Jørgen Thomsen (aftale mangler).
Kursus 1.2 afholdes til efteråret. Hans og Torben aftaler med Jens Aage og Ringe Bibliotek. (Der er nu aftalt Arkibaskursus 5.2 billeder 4. marts).
Skal vi lave kursus i hjemmeside? Dorthe Skriver, Vejle spørges. Også vedr. undervisningsvideoer i Arkibas 5 på Youtube, som har været der, men nu er lukket. (HOP har nu aftalt hjemmesidekursus med Dorthe Skriver 26. februar på Ringe Bibliotek.)
3. Oplæg til generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes 10. marts 2016 kl. 19.00 på Kværndrup Kro. Jørgen Thomsen blev foreslået som dirigent. Som sædvanligt afholdes bytteforretning mellem arkiverne i forbindelse med generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes samme dag kl. 16.00.
Et emne som kunne behandles er digitalisering af arkivalier.
Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen i Rudme blev foreslået som foredragsholder efter generalforsamlingen. Efterfølgende er dette aftalt med Tyge. Emnet er:
Hvorfor vække en gammel historie fra Fyn til live igen? ”Historien om Kresten Kold.”
Følgende er på valg:
Bestyrelsen: Ida og Torben (begge modtager genvalg).
Suppleanter: Ingemann (modtager genvalg), Ruth.
Revisor: Keld Riber (modtager genvalg).
Revisorsuppleant: Jytte Ravn
TH laver dagsorden til generalforsamlingen og HOP slår indbydelsen op på hjemmesiden
4- Oplæg til kommende fællesmøde med Arkivsamvirkerne.
Ud over den udsendte dagsorden drøftes hjemmesideprogrammet wordpress som standard for arkivernes hjemmesider. Fordelen er at betjeningen er nem og det er let at være flere om betjeningen.
5. Eventuelt.
ID kender en grafiker som kan komme med forslag til et nyt logo.
Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Skt. Klemensskolen 9. september 2015

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Ingemann Jensen (IJ), Steffen Høgild (SH).

Afbud fra: Ruth Jensen
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Oplæg til efterårets aktiviteter.
3. Kursus. Det drejer sig både om de almindelige kursus og kursus i Arkibas 5.
4. Orientering om SLA-Fyns økonomi.
5. Hjemmeside. Evt. nye tiltag.
6. Eventuelt (Logo Torben?)
1. Siden sidst.
Arkivdagen i Assens d. 22. august fik stor ros fra de medlemmer af bestyrelsen som havde deltaget. Det var en god byvandring med spændende besøg og indlæg. Altså et meget vellykket arrangement.
Assens Kommune har afsat 30.000 kr. til bistand til arkiverne i Assens. Bistanden leveres af Rasmus Lock fra Historiens Hus, Odense.
Assens har også en pulje som bruges til lokale kurser i Arkibas.
2. Oplæg til efterårets aktiviteter.
Arkivernes dag d. 14. november falder i år sammen med kurset i Nr. Broby.
IJ oplyste at Assens laver en fælles annonce for arkiverne vedr. Arkivernes dag. Arkivet i Glamsbjerg udgiver denne dag kalender og årsskrift.
SLA holder årsmøde og generalforsamling i Middelfart 3.- 4. oktober. Arkiverne finder selv medarbejdere til deltagelse i årsmødet. Fra bestyrelsen deltager SH.
12. november afholdes bestyrelsesmøde i Skt. Klemens kl. 16.00, og om aftenen afholder SLA-Fyn fællesmøde med arkivsamvirkerne.
Forslag til emner til dagsorden: Er der nedsat aktivitet på arkiverne efter introduktionen af Arkiv.dk? Kassation af materialer som er overført til et digitalt medie?
MJ udarbejder og udsender dagsorden til det fælles møde.
3. Kursus. Det drejer sig både om de almindelige kursus og kursus i Arkibas 5.
Arkibaskurserne d. 9. og 23. oktober er fyldt op. Vi medbringer 2 bærbare computere. Bemandingen er på plads.
Der er god tilmelding til kurset i Nr. Broby. d. 14. november.
TH arbejder med at undersøge samarbejde med Folkeuniversitetet om undervisning. Problemet er at Folkeuniversitetet selv vil bestemme prisen.
4. Orientering om SLA-Fyns økonomi.
Egenkapitalen er 86.549 kr. Kontingentet fastsættes fortsat til 200 kr. årligt.
5. Hjemmeside. Evt. nye tiltag.
HOP har lagt billeder på hjemmesiden fra Arkivdagen i Assens og efterlyser evt. flere billeder.
Skal der laves en fane mere på hjemmesiden, så arrangementer opdeles i kommende og afholdte arrangementer?
6. Eventuelt (Logo Torben?)
TH præsenterede et forslag til logo. Dette laves lidt større og webadresse tilføjes.
Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Skt. Klemensskolen 8. april 2015

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP), Steffen Høgild (SH).
Afbud fra: Ruth Jensen og Ingemann Jensen.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Evaluering af generalforsamling-
3. Forårets kursus
4. Arkivdag. Hvor?
5. Hvad gør vi ved de efterladte arkivalier fra generalforsamlingen?
6. Farvel til Ester
7. Eventuelt

1. Konstituering
MJ formand, ID næstformand, TH kasserer, HOP kursusansvarlig, SH sekretær.
2. Evaluering af generalforsamling.
God tilslutning. Jørgen Thomsen var fremragende som dirigent og han gav en god og grundig orientering vedr. Arkiv.dk.
Jytte Hilden leverede et interessant og underholdende indlæg.
Forholdende på Kværndrup Kro er OK. Fremover skal efterstræbes mere plads til arkivernes byttematerialer. Der kan bruges flere små borde med skiltning fra arkiverne.
3. Forårets kursus
Sidste år var der god tilslutning til kurserne som afholdes på Ringe Bibliotek og på Broby Sportsefterskole. Der blev holdt 3 kurser i Ringe og 1 i Broby. Et planlagt kursus i Broby måtte dog aflyses p. gr. a. for få tilmeldinger. Vi har dygtige undervisere. Forholdene i Broby er gode og skolen leverer en god forplejning (150 kr. pr. kursist). Der er knapt så god plads i Ringe. Bestyrelsen sørger her for forplejningen.

Planlagte Kurser i Broby:
Modulkursus 3: dag 2, billeder ll. Henning Sørensen underviser. Oktober-november.
Modulkursus 0: introduktionskursus. ID spørger om underviser fra Vejle.
TH undersøger hvordan SLA samarbejder som udbyder sammen med Folkeuniversitetet, som kan håndtere skat og moms på underviserne. Hidtil har dette været gjort i samarbejde med Stadsarkivet.
Planlagte kurser i Ringe:
Arkibaskursus oktober.
Arkibaskursus: billedkursus herunder scanning.
Jens Åge kontaktes.
4. Arkivdag. Hvor?
Det blev besluttet at afholde dagen i slutningen af august.
Der arbejdes med Assens eller Glamsbjerg. Byvandring kan indgå i programmet. HOP kontakter Ingemann.
Alternativt er der Fattiggården i Svendborg.
5. Hvad gør vi ved de efterladte arkivalier fra generalforsamlingen?
Bestyrelsen sorterede materialerne og lavede en liste over hvilke arkiver de formodedes at høre til. Arkiverne kontaktes og anmodes om afhentning. Ikke afhentet materiale destrueres.
6. Farvel til Ester.
Ester belønnes for sin indsats som sekretær med et par flasker vin som overbringes af ID.
7. Eventuelt
Intet noteret.

Steffen Høgild
Sekretær

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLA-Fyn bestyrelsesmøde i Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv,
Skt. Klemensskole d. 7. januar 2015.

Tilstede: Mogens Jensen (MJ), Ida Duedahl (ID), Torben Heldbo (TH), Hans Odde Poulsen (HOP) og Ester Nørrelykke (EN).
Afbud fra: Ruth Jensen og Poul Poulsen.

Kursus:
Det planlagte opgraderingskursus i Arkibas5 blev øget til 3 på grund af den store interesse. Alle 3 kurser, som afholdes hhv. 9. januar, 23. januar og 6. februar, er alle besat. Kursene afholdes i Ringe med Jens Åge Pedersen som kursusleder.
Forårets modulkurser i Nr. Broby d. 7. marts er 2.2: ”Arbejdet med lokalarkivets øvrige samlinger” med Dorthe Skriver som underviser og 3.2: ”Billeder II” med Henning Sørensen som underviser.

Generalforsamling:
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Mogens Jensen, Hans Odde Poulsen og Ester Nørrelykke. Ester Nørrelykke ønsker ikke genvalg.
Suppleanter på valg: Ruth Jensen og Poul Poulsen. Poul Poulsen ønsker ikke genvalg.
Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun.
Regnskabet ser fornuftigt ud, så bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent.
Jytte Hilden vil efter generalforsamlingen underholde med bl.a. ”99 lyserøde elefanter” i relation til 100året for kvinders valgret.

Eventuelt:
MJ ligger inde med materiale, især fotos, som ikke fandt et tilhørssted, da de var fremlagt ved årsmøder. Eftersom det er gode fotos, vil de blive lagt på vores hjemmeside som ukendte billeder. Så vil de forhåbentligt finde et hjem.

Ester Nørrelykke
Sekretær.