Generalforsamling

 

Referat af generalforsamling d. 13.03.2018 kl. 19 på Kværndrup Kro med ca. 40 deltagere

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2017
 4. Budget 2019, herunder kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 3/3 2018
 6. Valg til bestyrelsen: på valg Ida Duedahl og Torben Heldbo

Bestyrelsessuppleanter: på valg Tissel Lund-Jacobsen

Revisor på valg: Keld Riber

Revisorsuppleant på valg: Jytte Raun

 1. Eventuelt
 2. Valg af dirigent og referent

Jens Åge Petersen blev valgt som dirigent og Ida Duedahl som referent

 1. Formandens beretning

Dette er min første formandsberetning for SLA-Fyn.

Det har været et godt år for SLA-Fyn. Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen, og arbejdsopgaverne er fordelt på alle. De opgaver, som bestyrelsen tager sig af, er vedligeholdelse af medlemskartotek, opkrævning af kontingent, budget og regnskab, arrangering af EDB-kurser og sommerudflugt samt vedligeholdelse af hjemmeside. En ny funktion er også ansøgninger til VELUXFONDEN til gavn for sammenslutningens aktiviteter. (De enkelte arkiver må selv ansøge om deres lokale projekter).

Dog er der nogle som har ekstra travlt det er Jens og Torben, som har hovedansvaret for vores kurser, både med tilmelding og den praktiske afvikling.

Bestyrelsen har diskuteret, om vi skulle oprette en Facebook-side, men vi har i stedet valgt at medvirke til at styrke, at lokalarkiverne selv kommer på Facebook. Det er jo jeres billeder, som I gerne vil vise eller søge oplysninger om i jeres lokalområde. Erfaringen viser, at de egnsvise Facebook-grupper giver stor interesse for vores arbejde. Dette kan aflæses i statistikken på Arkibas. Det kan derfor kun anbefales, at lokalarkiverne opretter en Facebook-side og bruger den fornuftigt. Det afholder vi kursus i!

En mulighed for at komme ud i et bredere forum er at tilmelde sig SLA´s lukkede Facebook-gruppe. Her kan man også hente erfaringer om, hvad der forgår rundt om i landet.

En overskuelig og ajourført hjemmeside er vigtig for et lokalarkiv. WordPress er en forholdsvis nem hjemmeside, som kan benyttes af flere redaktører (vores alder taget i betragtning er det nok en fordel med flere). SLA tilbyder en færdig skabelon, som passer til lokalarkivernes behov. Et kursus i oprettelse og brug kan hjælpe os i gang.

Arkibas

Arkibas fungerer godt og bliver stadig bedre. Et stadigt stigende antal lokalarkiver bruger systemet, og det kæmpe udviklingsprojekt, som er sat i gang af SLA, giver næsten uanede nye muligheder for fremtiden. De af jer der har deltaget i de regionale møder, f.eks. i Odense d.7-2, ved hvad jeg snakker om. Der bliver mange nye ting, som vi skal have lært.

Arkiv.dk er et fantastisk medie. Så snart vi har registreret og indscannet et billede kan det ses over hele verden. At man nu kan finde registreringerne på Google giver endnu flere muligheder. Må vi så vise alt på Arkiv.dk? Der er nogen lovgivning, som skal overholdes. Jens Åge, som er specialist siger: ”at vi også skal bruge vores sunde fornuft”.

VELUXFONDEN

2017 indgik SLA og VELUXFONDEN et samarbejde, hvor vi kunne søge om midler til aktiviteterne i lokalarkiverne. Dette var en stor succes, og den million, som indgik i aftalen, blev hurtigt brugt.

SLA-Fyn søgte om midler til de EDB-kurser vi afholder og søgte til 4 kurser. Ansøgningen blev godkendt, og kurserne er afholdt uden deltagerbetaling.

Samarbejdet med VELUXFONDEN fortsætter i 2018 med et endnu større rådighedsbeløb, og der forventes en ansøgningsfrist 15/4. Kriterierne for ansøgning kendes endnu ikke, men vi forventer igen at kunne ansøge om tilskud til EDB-kurserne, og vi håber derfor, at vi fortsat kan gennemføre kurserne uden deltagerbetaling.

VELUXFONDEN støtter ældres frivillige arbejde og derfor spørger vi om jeres alder ved kursustilmelding. Jeg vil også opfordre til, at lokalarkiverne på Fyn udnytter muligheden for at søge støtte til realisering af deres ønsker.

Kursusaktivitet

2017 var et år med stor kursusaktivitet.

Vi har valgt ikke at udbyde modulkurserne lokalt, da SLA udbyder disse kurser, og modulerne udbydes på skift over hele landet.  I januar var der således kursus 2 dage i Svendborg. Det kan selvfølgelig tage tid at gennemføre arkivuddannelsen på Fyn med et modul om året, men der er jo også mulighed for at deltage i andre landsdele.

SLA-Fyn udbyder derfor kun EDB-kurser. Billedscanningskurserne overlader vi dog til Vejle.

EDB-kursene afholdes på Ringe Bibliotek. På grund af den store interesse har vi presset deltagerantallet op på 15, hvilket er det absolut maksimale både hvad angår lokalet og undervisningen.

Der er i 2017 gennemført 6 Arkibas kurser, 3 for begyndere og 3 for øvede. 4 kurser blev gennemført fra januar til marts og 2 i efteråret. Vi har netop gennemført endnu et kursus, og der et igen på fredag. Alle kurser er fuldtegnede, og der er allerede ventelister til 2 kurser i efteråret. Efterspørgslen på Arkibas kurserne er imponerende, og vi tilstræber at dække behovet hurtigst muligt.

Det er imponerende for Fyn. De tidligere nævnte nye tiltag inden for Arkibas og Arkiv.dk gør, at vi ikke er færdiguddannede, der er vist tale om ”livslang læring”.

Der har været gennemført et Facebook-kursus og et hjemmesidekursus også med fuldt deltagerantal. Mon ikke der er grundlag for at gennemføre tilsvarende kurser i efteråret?

Bestyrelsen ser det som en fordel, at flere fra samme arkiv deltager sammen på kurserne, men det kan have indflydelse på ventelisterne.

Sommerudflugten 2017

Årets udflugt til Faaborg området løb af stablen d. 24. august, hvor 48 medlemmer (da vist deltagerrekord) mødtes ved trinbrættet Lucienhøj, som er stoppested for Syd Fyenske Veteranjernbane. Herfra kørte vi til Korinth, hvor der var ½ times ophold på den nyrestaurerede Korinth Station med mulighed for at købe kaffe og is m.m., se en lille udstilling og læse mere om jernbanen mellem Faaborg og Ringe.

Således forfrisket gik turen tilbage til Lucienhøj, og forsamlingen spadserede ind i Pipstorn Skov, som er skoven med Fyns tætteste koncentration af fortidsminder.

I et flot toetagers shelter med borde og bænke nød vi den medbragte eftermiddagskaffe, mens museumsinspektørerne Tissel Lund-Jacobsen og Nicolai Garhøj Larsen fra Øhavsmuseet Faaborg gav en engageret introduktion til stedets oldtidsminder.

På den efterfølgende gåtur så vi eksempler på stendysser fra bondestenalderen og gravhøje fra bronzealderen, og de to inspektører fik også fortalt om tuegrave fra jernalderen og om middelalderens højryggede agre.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser og er godt tilfredse med arrangementet. Vi håber at kunne gentage successen med et arrangement til sommer. Vi arbejder med en udflugt til Vikingemuseet Ladby. Måske er der nogle, som har forslag til andre ture?

Til slut tak til bestyrelsen, SLA, VELUXFONDEN og medlemmerne for indsatsen for lokalhistorien og for godt samarbejde.

Steffen Høgild

Beretningen blev godkendt. I forbindelse med beretningen fortalte Ingemann Jensen om sine gode erfaringer med at få konsulenthjælp til scanning, registrering, overspilning m.m. ud i det enkelte arkiv, som på den måde får sidemandsoplæring med eget udstyr og egne materialer. Generalforsamlingens holdning var, at det er en god idé.

 1. Regnskab 2017

Godkendt

 1. Budget 2019, herunder kontingentfastsættelse

Godkendt med samme kontingent

 1. Indkomne forsalg (skal være formanden i hænde senest 3/3 2018)

Ingen forslag

 1. Valg til bestyrelsen m.m.

Ida Duedahl og Torben Heldbo blev begge genvalgt.

Bestyrelsessuppleant Tissel Lund-Jacobsen blev genvalgt, og til den ledige suppleantpost blev valgt Svend Ankjær Nielsen.

Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun blev begge genvalgt.

 1. Eventuelt

Et medlem påtalte en fejl i foreningens medlemskartotek og efterlyste Barløse Arkivs korrekte mailadresse i forbindelse med en aflevering for år tilbage.

TH opfordrede alle arkiverne til at give besked om adresseændringer. Ellers har vi ingen muligheder for at få dem rettet.

**************************************

SLA-Fyn generalforsamling Kværndrup Kro 10. marts 2016

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2015.
4. Budget 2017, her under kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4/3 2016).
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Ida Duedahl og Torben Heldbo.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Ruth Jensen (modtager ikke genvalg) og       Ingemann Jensen.
8. Valg af revisor. På valg er Keld Riber.
9. Valg af revisor suppleant. På valg er Jytte Raun.
10. Eventuelt.
Indlæg ved projektleder Lise Seisbøl, Kulturregion Fyn om kulturprojektet Mod.Strøm.
Foredrag ved Tyge Mortensen Rudme: ”Rundt om Christen Kold – betydningen for lokalsamfundene på Fyn”.
1. Valg af dirigent og referent. 
Jørgen Thomsen blev valgt som dirigent og Steffen Høgild som referent.
2. Formandens beretning.
Kære generalforsamling. Der er nu igen gået et år siden vi var sammen her og jeg må ærligt indrømme, at tiden for mig som for mange andre pensionister flyver af sted. Hvis jeg havde mulighed for det kunne jeg bare trække den tale jeg holdt sidste år op af skuffen og gentage den. Aktiviteterne i SLA-Fyn er jo stort set de samme år efter år. Der er dog en ting som jeg gerne vil fremhæve nemlig arrangementet i Assens. Det begyndte meget dramatisk med at tyverialarmen til   det lokale vi skulle bruge var gået i gang. Heldigvis skinnede solen på os og Ingemann kunne improvisere sig til begyndelsen af turen. Man kan måske ikke forestille sig, at der kan være ret meget at sige om en lille by som Assens, men det skal jeg da love for der var. Blandt det jeg husker er den jødiske kirkegård, historien om en frihedskæmper fra 2. verdenskrig og de mange smukke huse. Slutningen på rundvisningen måtte også improviseres lidt så vi endte med kaffe og kage i arkivrummet, hvor vi næsten sad på skødet af hinanden. Mange tak til Ingemann og medarbejdere.
En fast del af SLA-Fyns aktiviteter er vores kursus. Dels vores almindelige SLA-kursus dels vores Arkibaskursus. Som noget nyt har vi forsøgsvis startet kursus i brug af WordPress det hjemmeside program, som vi kan få gennem SLA. Det gør vi fordi vi tror, at rigtig mange af arkiverne vil vælge WordPress fordi SLA har gjort det mulig at få en økonomisk fordelagtig løsning med hensyn til etablering af en hjemmeside. En anden ting er også, at programmet er ret alsidigt og relativt nemt at bruge. Som så mange andre steder, er det også her vores fantasi og kreativitet sætter grænserne.
Vores almindelige SLA-kursus, hvis jeg må kalde dem det, er efterhånden en institution, der kører i faste rammer på skolen i Nr. Broby. Vi mener, at de har fundet en form, som tilfredsstiller de fleste arkivmedarbejdere. Ikke for at rose os selv, men jeg mener også, at vi har været gode til at finde velkvalificerede undervisere.
Vores Arkibaskursus er vel også ved at blive en slags rutine med de to versioner, den ene der behandler billeder og den anden der drejer sig om arkivalier. Der har hidtil været stort behov for skal man kalde det begynderkursus, for måden at registrere på i det nye Arkibas har været fremmed for os alle. Nu er der efterhånden flere, der har nogen erfaring og som derfor vil efterspørge et Arkibaskursus for mere øvede. Der for vil SLA-Fyn gerne, i den udstrækning vi føler, at behovet er der, af og til afholde kursus i Arkibas for mere øvede. Efterhånden er der vel også ved at være medarbejdere på de fleste arkiver, der har været på kursus i det nye Arkibas, som så kan lære videre til de andre på arkivet.
SLA-Fyns bestyrelse har som det er sædvane haft møde med de forskellige arkivsamarbejder. Det har vi fordi det er vigtigt for bestyrelsen at vide nogenlunde, hvad der foregår i arkiverne på Fyn og for at få så mange input som muligt fra arkiverne med henblik på at gøre bestyrelsen så effektiv som muligt til gavn for arkiverne på Fyn.
Jeg vil på dette sted benytte mig af lejligheden til at sige bestyrelsen tak for det arbejde i udfører i SLA-Fyns regi.
Så blev der alligevel en lille tale ud af det. Tak for jeres opmærksomhed.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskab 2015. 
Det reviderede regnskab for 2016 udviste et underskud på 8.987 kr. Egenkapitalen er på 75.216 kr. Der budgetteres for 2017 med underskud på 8.200 kr. Underskuddet bruges til at billiggøre kurserne for medlemmer. Kontingentet er uændret i forhold til 2016.
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Ida Duedahl og Torben Heldbo.   Ida og Torben blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
På valg er Ruth Jensen (modtager ikke genvalg) og  Ingemann Jensen.
Ingemann Jensen blev genvalgt. Nyvalgt som suppleant blev Jens Haastrup, Åstrup.
8. Valg af revisor.
På valg er Keld Riber.
Keld Riber blev genvalgt.
9. Valg af revisor suppleant.
På valg er Jytte Raun.
Jytte Raun blev genvalgt.
10. Eventuelt 
Jørgen Thomsen meddelte, at SLA har lavet et årshjul. Der udbydes kurser året rundt. Der er for nyligt udsendt en regning på 10 øre pr. billede der er på Arkiv.dk. Der er nu lagt 100.000 billeder op på Arkiv.dk. Der er lavet et statistikmodul, som viser aktiviteten lokalt.
Klavs Rokkjær der er kasserer i Højby Lokalhistoriske forening havde undersøgt forholdene om forsikring af foreningernes formue i forbindelse med den lovpligtige overgang til erhvervskonti. En forsikring med en dækning på 1 mill. kr. kan tegnes for en årlig præmie på 450 kr. Kan der tegnes en fælles forsikring for arkiverne på Fyn? Jørgen Thomsen oplyste, at Odense vil tegne en fælles forsikring. SLA drøfter muligheden for en fælles forsikring af alle lokalarkiverne.
Hjemmesidekurset var så stor en succes, at der opstod venteliste. Kurset dubleres derfor den 1. april.
Lise Seisbøl, Kulturregion Fyn
Lise er ansat som projektleder på kulturprojektet Mod.Strøm.
Mod.Strøm engagerer kunstnere, kulturinstitutioner, borgere og turistorganisationer på Fyn i revitaliseringen af vragede eller glemte steder i ni kommuner: et tomt andelsmejeri, et nedrivningsparat husmandssted, en nedlagt skole o. lign.
Mod.Strøm handler om at indkredse det, som vi er stolte af, og som vi synes fortjener mere synlighed. Projektet forholder sig positivt og kreativt til de udfordringer og kvaliteter, der er i lokalsamfundene. Gennem afholdelsen af kulturarrangementer på stederne (udstillinger, koncerter, forestillinger mv.) forholder projektets aktører sig til kvaliteterne i det liv, der var en gang, og i de muligheder for liv, der kan genereres gennem kulturaktiviteter. Projektdeltagerne får debatteret ønsker og drømme for deres lokalsamfund og får ved fælles hjælp givet deres lokalsamfund et mentalt og kulturelt løft.
Med det udgangspunkt forventer vi, at der kommer nye og spændende kulturprodukter, kulturfællesskaber og partnerskaber, der kan leve videre i en eller anden forstand efter at projektet ophører.
Projektet løber 2016-17 og slutter med et 14 dages projekt i alle de fynske kommuner.
Lise eftersøger egnede lokaliteter gennem kontakt med borgere, foreninger og sammenslutninger. Hun er derfor meget interesseret i henvendelser. En mailliste med adresser blev sendt rundt. Kontakt hende endelig med motiverede forslag. Der er også oprettet en Facebook profil på projektet.
Lise fortalte at Arkiv.dk havde tjent som inspiration for kunstnere. Billedkunstnere og forfattere bruger Arkiv.dk til grundlag for kunstværker og litteratur om fortiden.
Foredrag ved Tyge Mortensen Rudme: ”Rundt om Christen Kold – betydningen for lokalsamfundene på Fyn”. 
Tyge Mortensen (bl. a. tidligere højskoleforstander, Ryslinge) der er freelancekonsulent og stifter af Landsbyhøjskolen, gav et meget levende og underholdende foredrag om Christen Kold, som d. 29.martsl fylder 200 år. Han beskrev Christen Kolds levnedsforløb og hans personlige udvikling som kulminerede med stiftelsen af Dalum Højskole (nu Dalum Landbrugsskole). Hans betydning for udviklingen af friskoler og højskoler på Fyn og i hele landet er enestående. Tyge gav en levende fremstilling af Christen Kolds foretrukne pædagogiske redskab: Fortællingen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 SLA-Fyn generalforsamling på Kværndrup Kro,11. marts 2015.

Mødt var ca. 40 personer inkl. bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent: Jørgen Thomsen. Referent: Ester Nørrelykke.
 2. Formandens beretning: Ved Mogens Jensen.

Indledning. Som formand for SLA-Fyn kunne jeg fristes til at tage beretningen op fra sidste år, støve den lidt af og gentage den, for der sker jo ikke så meget forskelligt fra år til år – og dog.

Kursus.En af SLA-Fyns vigtigste opgaver er vores kursus. Vi har som tidligere afhold to forskellige kursustyper: Nørre Broby kursus der er mere generelle og Arkibas kursus, der er specialkursus. På vores kursus i Nørre Broby kan kursisterne skaffe sig viden om behandling af arkivalier og principper for arkivering. Noget så vigtig som indføring i hvilken lovgivning arkiverne er underlagt er det også vigtigt at have kendskab til. Personligt synes jeg at lovene om Copy Right er svært stof. Parallelt med kursus i Nørre Broby afholder SLA-Fyn også kursus i Arkibas. Da vi fik at vide, at version 5 var lige om hjørnet stoppede vi vores Arkibaskursus, men nu, da vi har fået 5-eren vil de blive genoptaget. Vi er lidt hæmmet af to ting. For det første er antallet af kursister sat til ca. 15, hvilket nok er for lidt i forhold til alle de arkivmedarbejdere, der ønsker kursus, og for det andet er antallet af undervisere også begrænset. Indtil videre er det kun Jens Åge, der kender alle krogene i programmet, og det må vi jo affinde os med, til der bliver uddannet flere. Det er vigtigt at der i hvert fald er mindst en person på hvert arkiv, der har været på et af disse Arkibas-5 kursus. Vi er også opmærksomme på, at der skal være kursus både for nybegyndere, men også for mere øvede. Det er min overbevisning, at der også med tiden vil snige sig mere og mere Arkibas-5 stof ind i de generelle kursus, selv om det er to forskellige ting.

Arkivdag. Jeg var lige ved at tro, at arkivdagen 2014 ikke skulle blive til noget. Normalt er det jo noget, der foregår i forsommeren, men i 2014 havde Stadsarkivet, Odense lovet at være vært, og det viste sig, at Stadsarkivet havde aftalt så megen anden aktivitet, at arkivdagen først kunne blive holdt sidst på året. Som sædvanligt i huset havde vores arkivdag også en ikke ringe underholdnings-værdi, og var en fin introduktion til huset, og hvad der sker i det. Beværtningen var FED. Tak til Jørgen Thomsen for husly.

KursusbetalingSidste år indførte vi en ny form for betaling for kursus. Tidligere betalte man kontant i forbindelse med at man deltog i kursus. Det er nu lavet om, så man betaler ved en bankoverførsel, når man melder sig til. I skal bare huske at oplyse om, hvem der betales for og for hvilket kursus. Systemet fungerer fint og har lettet kassererens arbejde i forbindelse med kursus markant.

ArkivsamvirkerneBestyrelsen har også i 2014 holdt et møde med arkivsamvirkerne på Fyn. Jeg synes, at det er væsentlig for bestyrelsen at blive orienteret om, hvad der rører sig i den fynske arkivverden, og det kan også være en mulighed for at få spredt viden om, hvad de forskellige arkiver beskæftiger sig med og give andre gode ideer. Vi behøver jo ikke alle at opfinde den dybe tallerken.

Hjemmeside.  Vi har nu fået vores hjemme side op at stå. Den ser nok lidt primitiv ud, men den virker. Vi har også lavet en side, hvor det er meningen at bringe efterlysninger. For eksempel oplysninger om fotografier som vi ikke ved noget om, eller hvis man mangler informationer om et arkivalium, så kan man bringe problemet op på hjemmesiden, og dermed nå ud til et meget større publikum. Jeg startede med et billede af et ret specielt udseende strandhotel. Til min store overraskelse er der allerede enm der har meddelt mig, hvor han mener at hotellet hører til, så nu mangler jeg blot den videre ekspedition. I forlængelse af det her, skal jeg komme med en lille bøn til Jer alle: ”Vil I ikke nok være mere flittige med Jeres input til bestyrelsen”? Det er som bekendt kun lommeuld, der kommer af ingen ting.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i en venlig tone.

Mogens Jensen, Formand

P.S. Jeg glemte desværre at sige tak til Ester for hendes store indsats som sekretær. Det være hermed gjort, men kan sikkert gøres bedre. Tak skal du have, Ester.

M.J.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer fra medlemmerne. Jørgen Thomsen efterlyste vært til arkivdag – inspirationsdag, men ingen meldte sig.

 1. Aflæggelse af regnskab: Torben Heldbo gennemgik foreningens regnskab. Regnskabet blev godkendt.
 2. Budget: Torben Heldbo fremlagde foreningens budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Budget blev godkendt.
 3. Indkomne forslag: Ingen.
 4. Valg: På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Jensen og Hans Odde Poulsen blev begge genvalgt. Ester Nørrelykke ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Steffen Høgild fra Ryslinge, som blev valgt.
  Suppleanter: Ruth Jensen blev genvalgt. Poul Poulsen ønskede ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslog Ingemann Jensen fra Glamsbjerg, som blev valgt.
  Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun – begge blev genvalgt.
 1. Eventuelt: Jørgen Thomsen glædede sig over den succes, som ARKIBAS.dk har haft lige fra starten. På de første 19 dage har hjemmesiden haft 3 gange så mange besøgende som samtlige arkiver på et helt år.  SLA’s aftale med Copydan har sikret arkiverne mod retssager for offentliggørelse af fotos på ARKIBAS.dk. Syndsforladelsen er med tilbagevirkende kraft. Billeder må offentliggøres – dog ikke personligt krænkende fotos. Får arkivet en henvendelse fra en person, som er utilfreds med at vedkommendes foto er lagt på ARKIBAS.dk, skal arkivet blot fjerne billedet.  Arkiverne skal i fremtiden sørge for at få afleveringsaftale med giver om arkivets råderet over materialet. De nye aftaler med Copydan vil blive gennemgået i næste udgave af Omslaget.  Foreningens formand Mogens Jensen takkede Jørgen Thomsen og de fremmødte medlemmer.
  Efter kaffen underholdt Jytte Hilden med sin bog ”99 lyserøde elefanter”.

Ester Nørrelykke.

_____________________________________________________________________________________________

SLA-Fyn generalforsamling på Kværndrup Kro, d. 12. marts 2014.

Mødt var 38 personer incl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent: Jørgen Thomsen. Referent: Ester Nørrelykke.
2. Formandens beretning: Ved Mogens Jensen
Kursus: Vores vigtigste aktivitet er, efter min opfattelse vores arrangement af kursus med henblik på at gøre arkivmedarbejderne så godt klædt på som muligt for at kunne udføre arbejdet i arkiverne så godt og rigtigt som muligt. Vi har nu to slags kursus, den ene i Nørre Broby, hvor vi afholder SLAs modulkursus og den anden i Ringe, hvor vi har specialkursus i Arkibas. Som en naturlig følge af udviklingen vil vores kursus i Nørre Broby efterhånden også blive mere og mere ”arkibasorienterede”. Der er imidlertid en viden, man som arkivmedarbejder skal tilegne sig, en viden der ikke har så meget med Arkibas at gøre, men som mere drejer sig om arkivering og behandling af arkivalier.
Vores Arkibaskursus i Ringe har indtil videre kørt på to emner: For det første Billedregistrering og for det andet Arkivfondregistrering. Der er efterhånden rigtig mange, der har været på disse kursus, men da der hele tiden kommer nye arkivmedarbejdere til, har vi fundet det rimeligt, at differentiere kursus, i hvert fald kursus i billedregistrering, så der nu kommer et introduktionskursus og et kursus for ”videregående”. I forlængelse af denne omtale vil jeg rette en stor tak til Jens Aage for hans indsats i forbindelse med vores Arkibaskursus, men da også en tak til alle de forskellige lærekræfter, der hjælper os i forbindelse med vores modulkursus i Nørre Broby. Arkibaskursus d. 15. marts er aflyst. Der bliver ikke afholdt flere arkibaskursus i år.
Modulkursus 4.1. d. 15. marts aflyst, de få deltagere går i stedet på modul 1.2.
Der forventes afholdt ekstra arkibaskursus i 2015.
Arkivdag: Vores arkivdag i år gik til Ejby kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Jeg havde som formand meldt min deltagelse og kørte til Ejby, hvor der ikke er noget arkiv – det ligger nemlig i Brenderup. Ved hjælp af mobiltelefon blev jeg ledt ud af min vildfarelse og kom til det rigtige sted. Det var det nyindrettede og istandsatte arkiv, som ligger i den gamle stationsbygning, vi skulle se. Jeg må sige, at det er imponerende, hvad godt samarbejde og utrolig ihærdighed kan udrette. Det er et rigtig flot resultat Søren Skov og Co har opnået. Tak for en fin eftermiddag.
Arkivsamvirkerne: For at få en fornemmelse af, hvad der rører sig i de fynske lokalhistoriske arkiver har bestyrelsen holdt møde med Arkivsamvirkerne under SLA-Fyn. Der var fire der deltog. Man drøftede blandt andet indholdet i vores hjemmeside, og vi fik at vide, at A. P. Møllers fond havde doneret 1,8 mil. kr. til videreudvikling af Arkibas til det, der skal blive til Arkibas.dk og at arbejdet med det allerede var i gang. Jytte Raun fra Stadsarkivet påtog sig at afholde arkivdag 2014 i Stadsarkivet.
I Kerteminde har man lavet ture, så vidt jeg forstod, baseret på mobiltelefoner og GPS, hvor man kan vise billeder og give oplysninger om de forskellige lokaliteter, hvor man nu er.
I Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv har man i forbindelse med den lokale ugeavis haft 52 artikler med fotos fra lokalarkivet. Noget, der nu er samlet i bogform. Man har også udgivet en flot bog om kommunens kirker.
I Assens var der blevet lavet måling på miljøet i nogle af arkivlokalerne. Det var ikke for godt alle steder.
Hjemmeside: Vi har nu endelig fået etableret en hjemmeside for SLA-Fyn. Den er på nuværende tidspunkt i sin spæde vorden og meget af den bære præg af, at det er noget vi har fået fra SLA, men jeg kan lover Jer, at der snart vil komme noget mere relevant stof på alle siderne. Vi er naturligvis meget obs. på at hjemmesiden skal blive så dynamisk som vores evne nu strækker til og vil derfor gerne have, at de enkelte lokalarkiver bidrager så meget som muligt til sidens indhold. Indtil videre er der ikke nogen egentlig Blog, hvor man kan skrive sint indlæg, men I kan skrive til bestyrelsen, hvis der er noget I ønsker vi skal bringe ”til torvs”. Adresserne på bestyrelsen finder I på hjemmesiden ”slafyn.dk” under rubrikken ” SLA-Fyn”
Planer: Afslutningsvis vil jeg sige, at det er vores hensigt at arbejde videre i samme spor og efter samme principper, som vi har anvendt hidtil, men vi er da omstillingsparate i bestyrelsen og modtagelige for ønsker om eventuelle ændringer.

TAK!

Margit Egedal fra Tommerup lokalhistoriske Arkiv gjorde opmærksom på, at det var alle lokalarkiver i Assens kommune, der havde været fælles om de 52 artikler i ugeavisen. Nu kører en serie om mindesten.
3. Aflæggelse af regnskab: Torben Heldbo gennemgik foreningens regnskab, som viser et underskud på 14.000 kr. hvor af de 10.000 kr. står i 2 pc’er. Regnskabet blev godkendt.
4. Budget: Torben Heldbo fremlagde foreningens budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Budget blev godkendt. Poul Poulsen, Åsum gjorde opmærksom på, at navnet øverst på budgettet: Sammenslutningen af Lokalarkiver i Fyns Amt skal rettes til: Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn og omliggende øer.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg: På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Torben Heldbo og Ida Duedahl – begge genvalgt.
Suppleanter: Poul Poulsen og Ruth Jensen – begge genvalgt.
Revisor Keld Riber og revisorsuppleant Jytte Raun – begge genvalgt.
7. Eventuelt: Jørgen Thomsen gjorde opmærksom på, at Kulturarv Fyn afholder årsmøde d. 13. 3. i det Adelige Jomfrukloster. SLA-Fyns medlemmer er velkomne. Foreningens formand Mogens Jensen takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer.Efter kaffen orienterede Dorthe Søborg Skriver om, hvor langt man er nået med Arkibas5 og –dk.

Ester Nørrelykke.
Referent